DPP: Dozorčí metra brutální rvačku na Bořislavce neviděl

V polovině května došlo ve stanici metra Bořislavka k brutální rvačce mezi cestujícími. Podle zveřejněného videa trvala rvačka téměř dvě minuty. Jelikož jsou stanice metra prošpikovány stovkami bezpečnostních karet a každá stanice je obsazena dozorujícím personálem, nabízela se otázka, zda si dozorčí dvouminutové rvačky na nástupišti všiml a jaké podnikl kroky. Zavolal alespoň Policii ČR?


Po sedmi dnech přišla z tiskového oddělení Dopravního podniku hl. m . Prahy odpověď: „Napadení v tomto případě nikdo z provozních zaměstnanců neviděl a nikdo napadení ani úraz nehlásil.“

Tato odpověď není nikterak uklidňující. Dokazuje, že i přes přítomnost dozorčího a stovky bezpečnostních kamer není pražské metro bezpečné. Pokud si totiž dozorčí nevšimne závažné rvačky na nástupišti pod kamerami, nevšimne si ani pádu osoby do kolejiště, nebo na eskalátorech. Nemluvě o jiných trestních (příp. teroristických) činech.

Tisková mluvčí Aneta Řehková zmiňuje, že dozorčí má i jiné povinnosti, než sledovat-dozorovat situaci ve stanici a uvádí výčet povinností dozorčího.


Povinnosti dozorčího v metru

 • Řídí práci a kontroluje zaměstnance v provozu metra, podle předpisové soustavy na dráze speciální (metro).
 • Řídí personál ve stanici (dělníka v dopravě – přepravního manipulanta), zajišťuje bezpečný chod stanice po dopravní a přepravní stránce.
 • Organizuje práce ve stanicích metra, operativně řeší mimořádné situace a závady, obsluhuje dopravní a technologická zařízení.
 • V případě potřeby spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému.
 • Obsluhuje zařízení pro odbavování cestujících, dále obsluhuje panel signalizace stavu a závad technických a technologických celků ve stanici.
 • Vykonává činnosti dozorčího stanice podle vnitropodnikových norem.
 • Kontroluje veřejné i služební prostory stanice.
 • Vede evidenci a zajišťuje odstraňování případných závad.
 • Při poruše ústředního přestavování výměn zajišťuje ruční obsluhu, odpovídá za správné přestavení výměny dle pokynu SPT.
 • Spolupracuje s dozorčím VII, VIII (vlakovým dispečerem) při zajišťování přesnosti, pravidelnosti a bezpečnosti vlakové dopravy.
 • Dbá o svěřené prostředky a materiál, dodržuje zásady ochrany bezpečnosti a zdraví při práci.
 • Dohlíží nad dodržováním zásad bezpečnosti a zásad požární prevence u zaměstnanců odborných služeb a dodavatelských organizací.


Jeden by řekl, že se dozorčí v práci nezastaví. Jenže z vypsaných činností se část z nich provádí během noční výluky, jiné se dělají jen nárazově, když se něco stane a jinak se v bodech opakuje, že má dozorovat provoz a bezpečnost v metru. Což se v praxi ukazuje jako problém.

Ze zkušenosti cestujících mezi neoficiální a častou náplň dozorčího ještě patří „dozorování se zavřenýma očima“, „studování společenských témat např. čtením týdeníku Rytmus života“, nebo jen klasické hraní her a chatování na mobilu-notebooku.

Stojí za zvážení, zda současná role dozorčích je správná. Zda dozorčím prospívá tmavá kukaň, ve které se schovávají. Tedy, dozorčím to pravděpodobně vyhovuje, ale neprospívá to zřejmě jejich pracovnímu nasazení a tím i bezpečnosti provozu ve stanici.

Nebylo by lepší po vzoru západních měst transformovat tmavou kukaň dozorčího v prosvětlenou kancelář, která zároveň poskytne informace pro cestující? Pracovník, který bude lidem na očích si zároveň nedovolí „dozorovat se zavřenýma očima“, nebo si číst časopis a naopak se bude věnovat své práci.

Nezapomeňme, že každého dozorčího si platíme za jeho dozorování bezpečnosti v metru. Proto bychom měli od něj vyžadovat, aby v pracovní době pracoval. Jde o naší bezpečnost. Nás, cestujících.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.