Vozovnu Hloubětín čeká demolice. Z dotací EU se na stejném místě postaví nová

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) na základě nového nezávislého statického posudku získal potvrzení, že historicky nejmladší tramvajovou vozovnu nelze zachránit a demolice objektu je nevyhnutelná. Náklady na výstavbu nové vozovny v Hloubětíně, které se odhadují na více než 1,6 miliardy korun, mohou být až z 85 % hrazené z dotací Evropské unie.


Vozovna Hloubětín je jednou ze sedmi vozoven zajišťujících běžný provoz v Praze. Rozsáhlé závady střechy vozovny byly poprvé zjištěny v roce 2013, staticky posouzeny v roce 2014 a od roku 2015 pak probíhá projektová příprava na demolici objektu a výstavbu nové vozovny. V lednu 2018 zde byla uzavřena deponovací hala a od té doby je tramvajový provoz nouzově zajišťován vypravením vozů částečně v Hloubětíně ze dvora vozovny a částečně z kolejiště dílen DP v Hostivaři.

„Za uplynulé desítky let od výstavby tramvajových vozoven v Praze se nároky na provoz samozřejmě zvýšily. Jsme rádi, že tento nový moderní objekt nabídne odpovídající pracovní podmínky pro naše zaměstnance. Zároveň bude splňovat nejnovější požadavky na správu i provoz dopravy a bude mít dostatečné kapacity pro odbavení potřebného množství tramvají,“ řekl Petr Witowski, generální ředitel a člen představenstva DPP.

Náklady na výstavbu nové vozovny budou činit nejméně 1,6 miliardy Kč. Tuto částku, která figuruje v rozpočtu projektu k územnímu řízení z roku 2017, bude pravděpodobně nutné upřesnit vzhledem k inflaci, růstu cen stavebních prací a případným vícenákladům, zjištěným při podrobnějším rozpracování projektovaných technologií.


Samotná nová vozovna pro tramvaje představuje cca 70 % z celkové ceny stavby, zbývajících 30 % pokrývá přestavbu dalšího zázemí a technologií v areálu – například trafostanice, měnírny pro napájení tramvajové trati a rozsáhlého provozního zázemí údržby tramvajových tratí. K pokrokovým prvkům nové vozovny patří například zřízení samostatné haly údržby optimalizované pro nové tramvaje, vytápění pomocí tepelných čerpadel nebo využití dešťové vody pro mytí tramvají. Dopravní podnik podá v letošním roce žádost o spolufinancování této stavby z dotačního programu Evropské unie. Dotace EU by mohly pokrýt až 85 % uznatelných nákladů.

„Přestože předpokládáme, že velký podíl nákladů projektu bude hrazen z prostředků EU, je zřejmé, že část hrazená z prostředků hl. m. Prahy rovněž dosáhne několika stovek miliónů Kč. Proto iniciovalo hl. m. Praha jako řádný hospodář obstarání kontrolního posudku, který zpracoval Kloknerův ústav ČVUT v Praze. Bohužel tento posudek jednoznačně ukázal, že střechu, ani její části, zachránit nelze,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora a předseda dozorčí rady DPP.

Odborníci nezávisle na předchozích statických posudcích vytvořili velice podrobný model konstrukce střechy haly vozovny, a to jednak podle původního projektu, ale i podle přesného 3D zaměření současného stavu. Pro výpočty byly použity reálné hodnoty použitých materiálů, zjištěné ze získaných vzorků přímo v budově.

Posudek, který Dopravní podnik obdržel počátkem dubna 2019, potvrzuje skutečně havarijní stav objektu. Nelze uvažovat o opravě současné střešní konstrukce, ani o přestavbě s využitím části původní stavby. Je nezbytná demolice celé současné haly a výstavba nové vozovny. Během doby zpracování posudku paralelně pokračovala příprava projektu pro stavební povolení, odborná posouzení tedy přípravu žádným způsobem nezdržela.

V současné době je již vydáno povolení k demolici haly. Přípravné práce pro demolici proběhnou nyní na jaře 2019, samotná demolice bude z logistických důvodů pravděpodobně probíhat až koncem srpna 2019. Na bourací práce naváže v roce 2020 výstavba nové vozovny. První etapou bude výstavba nového energocentra areálu, zahrnujícího trafostanici, výměník tepla a měnírnu pro zásobování přilehlé trati elektrickou energií. Výstavba nové vozovny bude následovat od konce roku 2020 ve vazbě na zajištění stavebního povolení. Dokončení stavby nové vozovny a uvedení do provozu je plánováno do konce roku 2022.

Výluka vozovny znamená pochopitelně i provozní komplikace, které Dopravní podnik řeší výstavbou náhradního nezastřešeného odstavného kolejiště v areálu Ústředních dílen v Hostivaři. Cílem je rychlé navýšení deponovací kapacity pro tramvaje během dlouhodobé výluky vozovny Hloubětín. Výstavba v Hostivaři byla zahájena na podzim 2018 a kolejiště by mělo být dokončeno do konce dubna 2019. Po dokončení nové vozovny v Hloubětíně bude toto kolejiště i nadále využíváno k odstavování tramvají a pro účely ústředních dílen.

Zdroj: TZ DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)