Monitoring a pasportizaci stavby úseku metra D Pankrác – Olbrachtova zajistí sdružení čtyř společností

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) na základě rozhodnutí představenstva společnosti podepsal smlouvu s vítězem veřejné zakázky na komplexní geotechnický monitoring a pasportizaci stavby prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova. Umožnilo to dřívější rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěž, který zamítl rozklad stěžovatele. Monitoring a pasportizaci prvního úseku metra D bude zajišťovat sdružení čtyř českých firem: SG Geotechnika, INSET, GeoTec-GS a PUDIS. Celková hodnota vysoutěžené veřejné zakázky činí téměř 792 milionů korun, což je o zhruba 100 milionů korun méně, než byl předpoklad zadávací dokumentace.

Letos se nám společně s DPP podařilo v projektu metra D několik důležitých kroků, které nás posouvají blíže k zahájení samotné stavby: získali jsme souhlas zastupitelstva a finanční krytí na stavbu úseku Pankrác – Nové Dvory, ÚOHS dvakrát rozhodl v náš prospěch a DPP mohl podepsat smlouvy jak se zhotoviteli stavby, tak

s dodavateli monitoringu a pasportizace stavby. Jsme připraveni stavbu okamžitě zahájit. Pevně věřím, že se nám to příští rok podaří,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Nesmírně mě těší, že nám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dal za pravdu už ve druhém sporu, které se týkaly metra D. To jasně ukazuje, že v přípravě této pro Prahu důležité stavby postupujeme v souladu s platnou legislativou. Díky podpisu smlouvy s dodavateli komplexního geotechnického monitoringu a pasportizace stavby prvního úseku metra D se nám podařilo do složité skládačky metra D doplnit předposlední dílek. Jakmile získáme ten poslední, tj. pravomocné stavební povolení, můžeme začít stavět čtvrtou trasu pražského metra,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Do otevřené nadlimitní sektorové veřejné zakázky „Komplexní geotechnický monitoring a pasportizace pro stavbu Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část“ podala nabídky celkem tři sdružení, dvě česká a jedno mezinárodní. Vítězem se stalo sdružení „Krtek D monitoring“, jehož vedoucím společníkem je firma SG Geotechnika a dalšími členy společnosti INSET, GeoTec-GS a PUDIS. Nabídky podalo také české sdružení „Praha – metro I.D monitoring“, jehož vedoucím společníkem je firma GEOtest a mezinárodní sdružení „AZ-OM-RI-EN-MO-RA geotechnický monitoring metro I.D“ s vedoucím společníkem AZ Sanace.

Co je úkolem pasportizace?

Úkolem pasportizace je popis a hodnocení stávajícího stavebně-technického stavu budov nadzemní (i podzemní) zástavby, studní, zapuštěných bazénů, zídek, plotů, stávajících tunelů metra a inženýrských sítí před jejich ovlivněním od výstavby tunelů a stanic metra v dotčeném úseku. Pasportizací bude zjištěn a zdokumentován aktuální stavebně-technický stav konstrukcí budov, stávajících tunelů, inženýrských sítí, resp. povrchů (objektů), stavební změny, stav oprav, rozsah a závažnost případných poruch stavebních konstrukcí. Dále pak aktuální dynamická odolnost objektu a stanovení přípustného dynamického zatížení vlivem déle působících otřesů a vibrací od stavební činnosti u objektů stávající zástavby nacházejících se v zóně možného ovlivnění ze strany ražby tunelů a stanic a souvisejících stavebních prací na této stavbě. Podrobná pasportizace technického stavu všech objektů v zóně ovlivnění se pořídí bezprostředně před stavbou, případně se ověří opětně těsně před zahájením stavby, zda nedošlo k změnám.

Provedení pasportu je nezbytným prvkem k nekonfliktnímu vztahu mezi investorem stavby a vlastníkem objektu. Klasickou ukázkou nezbytnosti pasportu je například změření hladiny vody ve studni či zachycení stavu objektu ve smyslu trhlin a prasklin v konstrukcích. Při kvalitním pasportu lze v případě negativních dopadů stavby úspěšně požadovat na investorovi zajištění adekvátní opravy či jiné náhrady, například vyvrtání nové studny, provedení zpevnění zdí atd.

Co je úkolem geotechnického monitoringu?

Geotechnický monitoring se skládá z monitoringu stávajících objektů a monitoringu raženého díla. Během výstavby trasy metra D v Praze budou v zájmových územích realizovány převáženě činnosti prováděné hornických způsobem. Z tohoto důvodu musí být během ražeb vyhodnocován vývoj případných deformací na povrchu a v blízké zástavbě. Monitoring je vždy vztažen k jednotlivým fázím výstavby. Součástí monitoringu jsou kontrolní prohlídky, repasportizace, přesná nivelace, 3D měření, náklonoměrná a deformometrická měření, v neposlední řadě měření vibrací a hluku. Zjednodušeně si lze monitoring představit jako osazení měřících bodů na sledovaných objektech a jejich pravidelné či on-line sledování a vyhodnocování. V případě monitoringu raženého díla lze zjednodušeně říci, že se jedná o sledování resp. měření chování již zhotoveného raženého díla i chování „hory“ v okolí prováděného podzemního díla. V závislosti na kontinuálních výsledcích monitoringů (on-line sledování potřebných hodnot) dochází k úpravám postupů výstavby, například velikost záběru, druh a rozsah injektáží nebo nastavení módu ražby apod.

TZ DPP