DPP hledá zhotovitele stavby tramvajové tratě na Václavském náměstí

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) hledá zhotovitele stavby tramvajové tratě na Václavském náměstí a s ní souvisejících úprav veřejného prostoru. Jedná se nejen o výstavbu cca 600 metrů dlouhé dvojkolejné tramvajové tratě a úpravu navazujících ploch v nezbytném rozsahu, ale také o opravu stropní desky vestibulu stanice metra Muzeum, vybudování retenčně–akumulační nádrže na dešťovou vodu či výsadbu nového stromořadí. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1,252 miliardy korun. DPP předpokládá zahájení výstavby v první polovině příštího roku, měla by trvat maximálně 48 měsíců, tj. 4 roky.

Předmětem této veřejné zakázky na zhotovitele je zejména výstavba nové tramvajové tratě
a související úprava uličního prostranství v horní polovině Václavského náměstí od křížení Jindřišské a Vodičkovy ulice až do prostoru Národního muzea, v rozsahu mezi současnými uličními obrubami, tedy prostor dnešních vozovek a dnešního středového pásu náměstí. Okraje náměstí, tj. dnešní chodníky, již nejsou předmětem této investiční akce a řeší je samostatně Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). Kromě samotného vybudování tramvajové tratě a úpravy okolních vozovek či ploch pro chodce bude nutné v místě přeložit inženýrské sítě, opravit stropní desku vestibulu stanice metra Muzeum, zřídit retenční nádrž pro zadržování dešťové vody, která bude sloužit pro zalévání okolní zeleně a v neposlední řadě vysázení nových stromořadí.

Nová tramvajová trať na Václavském náměstí bude začínat od křížení Jindřišské a Vodičkovy ulice, kde se napojí na stávající tramvajovou trať vedoucí z Lazarské ulice na Senovážné náměstí. Na opačné straně bude končit u Národního muzea, na začátku Vinohradské ulice, kde se napojí na existující, zhruba 100 metrů dlouhý úsek kolejí zde vybudovaný v rámci rekonstrukce Národního muzea a výstavby tzv. Muzejní oázy v roce 2018. Z opačné strany DPP připravuje stavbu tramvajové tratě Muzeum, která bude navazovat na stávající trať vedoucí ze Škrétovy do Vinohradské ulice. Tramvajová trať v prostoru náměstí bude postavena s osovou vzdáleností
19,5 metru podle architektonické studie schválené Radou hl. m. Prahy (RHMP) v roce 2019. Uprostřed mezi oběma kolejemi tak vznikne v horní části Václavského náměstí obdoba bulváru pro pěší.

Vybudováním nových tramvajových tratí Václavské náměstí a Muzeum opět vznikne dlouhodobě chybějící systémové propojení tramvajových tratí v centru Prahy. Jeho absence prodlužuje Pražanům jejich každodenní cesty již více než čtyřicet let. Vznikne tím další propojení tramvajových tratí v centru Prahy a nové dopravní vazby. Napravujeme tím nelogická rozhodnutí z dob socialismu, kdy tramvajové tratě byly postupně rušeny jako neperspektivní typ dopravy. Celá stavba proběhne podle vítězného návrhu z architektonické soutěže, jehož součástí je i vznik nového stromořadí i široké pěší promenády uprostřed Václavského náměstí,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Výstavba tramvajových tratí Václavské náměstí a Muzeum jsou sice dvě oddělené investiční akce, připravujeme je ale ve vzájemné součinnosti a v koordinaci s dalšími činnostmi plánovanými jinými subjekty v dané lokalitě. Obě stavby plánujeme tak, aby jejich dokončení a zprovoznění proběhlo současně. Výstavbu tratě na Václavském náměstí bychom rádi zahájili příští rok co nejdříve to bude možné i vzhledem na průběh veřejné zakázky. Výstavba by měla trvat tři, maximálně čtyři roky. Zatímco výstavba tramvajové tratě Muzeum potrvá zhruba rok. Proto vyhlášení tendru na jejího zhotovitele plánujeme na příští rok a zahájení stavby nejdříve na přelomu let 2024 a 2025,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch a dodal: „V případě tramvajové tratě Václavské náměstí je potřebné si uvědomit, že představuje významný soubor rozsáhlých činností, z nichž samotná výstavba tramvajové tratě z hlediska nákladů představuje pouze menší část. Významnou část zabere oprava stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum, jejíž realizaci DPP beztak plánoval ve střednědobém horizontu. Proto ji budeme realizovat v rámci této investiční akce ještě před výstavbou samotné tramvajové tratě, která povede nad samotným vestibulem. Kromě toho vybudujeme i přípravu na kolejové rozvětvení pro napojení chystané tramvajové tratě Muzeum – Hlavní nádraží – Bolzanova, která naváže na stavbu tratí Václavské náměstí a Muzeum.“

Tato investiční akce vychází z vítězného návrhu architektonické soutěže na novou podobu Václavského náměstí, podle které již v současné době probíhá revitalizace spodní části náměstí.

V horní části podoba náměstí vychází z architektonické studie společnosti Jakub Cigler Architekti, která byla zpracována v roce 2019 jako podrobné rozvinutí vítězného návrhu architektonické soutěže. Tato architektonická studie byla schválena RHMP jako podklad pro projekt tramvajové tratě Václavské náměstí. Trvalou supervizi nad architektonickým řešením má IPR Praha, a to vzhledem k významnosti daného prostranství v centru města.

Obdržené nabídky DPP vyhodnotí podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a termínu realizace. Nabídková cena bude mít při hodnocení váhu 80 %, termín realizace 20 %. Nejlépe hodnocená nabídka podle tohoto dílčího kritéria je nabídkou s nejkratší celkovou dobou realizace, tj. nejnižším počtem kalendářních dnů.

TZ DPP