Předběžné výsledky výběrových řízení na autobusové dopravce pro prvních 8 oblastí ve Středočeském kraji

Hlavní město Praha a Středočeský kraj otevřely nabídky účastníků veřejných zakázek na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských autobusových linkách PID pro oblasti vlny A. V zadávacích řízeních byly v první vlně, v červenci tohoto roku, vyhlášeny veřejné zakázky, na jejichž základě budou vybraní dodavatelé poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě po dobu 120 měsíců, s přepokládaným zahájením plnění od 1. 12. 2024. Vlna A byla vyhlášena pro osm oblastí – zadavatelem šesti oblastí (A1 – A6) jsou společně Hlavní město Praha a Středočeský kraj, zadavatelem zbývajících dvou oblastí (A7 a A8) je Středočeský kraj.

Zadavatelé obdrželi celkem 31 nabídek, v počtu 2 – 6 nabídek pro každou oblast. V každé oblasti proběhla řádná hospodářská soutěž a do veřejných zakázek se zapojili i malí a střední dopravci.

Nabídkové ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za jeden rok plnění, a to v cenové hladině roku 2021. Nacenění ve stálých cenách roku 2021 bylo zvoleno záměrně – nabídkové ceny vybraných dodavatelů budou v průběhu plnění indexovány přesně definovaným postupem, uvedeným ve smlouvách.

Nabídky účastníků zadávacího řízení budou nyní předmětem dalšího posouzení, a nejsou tedy ještě finálně vyhodnoceny. Nabídky bude posuzovat a hodnotit hodnotící komise složená z členů jmenovaných radami samospráv obou zadavatelů. Z jednání hodnotící komise vzejdou doporučení pro rady obou zadavatelů na uzavření smluv s vybranými dodavateli.

Níže uvedené údaje o účastnících zadávacích řízení a jejich nabídkových cenách jsou proto pouze předběžné, v podobě, jak byly zadavatelům doručeny, seřazené podle času doručení nabídek. Výsledné pořadí nabídek bude známo až po posouzení splnění podmínek účasti.

Jednou ze závazných podmínek je dodržení Standardů kvality PID, které zaručují dodržení jednotné minimální úrovně kvality na všech autobusových linkách. Součástí těchto standardů jsou také požadavky na vzhled a vybavení vozidel, akceptace jednotného odbavovacího a informačního systému, chování provozního personálu nebo možnost udělení sankcí za případné nedodržení smluvních podmínek a nastavených standardů.

TZ ROPID