DPP vyhlašuje zakázku na nové vozy pro lanovku na Petřín

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) chystá nákup dvou nových vozů pro lanovou dráhu Petřín, v těchto dnech vyhlásil na jejich dodavatele veřejnou zakázku. Je to další krok v projektu modernizace tratě a vozidel lanové dráhy na Petřín. Vozy budou vyrobeny v souladu s designovým návrhem studia Anna Marešová designers, který loni zvítězil v soutěži na jejich novou podobu. Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky je 150 milionů korun. DPP očekává vyhlášení vítěze tendru a podepsání smlouvy s ním v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba, dodání a uvedení do provozu dvou nových vozů pro lanovou dráhu Petřín. Vozidla musí být vyrobena v souladu s platnou legislativou EU, ČR a normami vztahujícími se k bezpečnostním požadavkům na osobní lanovou dopravu. Přepravní kapacita každého z vozů musí být minimálně 100 cestujících plus obsluha. DPP požaduje životnost každého z vozů minimálně 25 let s výjimkou některých elektrických a mechanických celků, jejichž životnost bude podle základních materiálů dle ČSN. Celková hmotnost každého z vozů při maximálním obsazení cestujícími včetně obsluhy nesmí přesáhnout 20 480 kilogramů. Obdobně hlučnost jedoucího vozu mimo nástupní halu nesmí překročit přípustné meze stanovené normami ČR  ‒ uvnitř jedoucího vozidla 70 decibelů a vnější hluk 75 decibelů.

„Životnost vozidel, ale zejména tratě lanovky Petřín se blíží ke svému konci. Loni se nám s DPP podařilo vysoutěžit design nových vozů lanovky. Nový design pracuje s geniem loci Petřína a svým pojetím bude nejen důstojným pokračovatelem dosluhující generace vozidel, ale bude i nadále spoluvytvářet obraz pražského Petřína jako unikátní lokality světového významu. Všechny kroky budou koordinovány tak, aby během doby, co se budou vyrábět nové vozy, mohl DPP zrealizovat sanaci petřínského svahu a zrekonstruovat trať. Cílem je, aby se první cestující svezli petřínskou lanovkou už novými vozy na nové trati nejpozději na jaře 2025,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

„Jsem rád, že po uzavření smlouvy se studiem Anna Marešová designers a přípravě zadávací dokumentace můžeme nyní přikročit k výběru dodavatele nových vozů petřínské lanovky. Jedním z hodnotících kritérií tendru je kromě celkové nabídkové ceny také celková doba realizace zakázky, protože od vyhlášení vítěze a jeho zasmluvnění po zahájení výroby nás čeká spousta náročných úkolů. V první řadě bude nutné na základě spolupráce vybraného dodavatele a designérského studia dokončit finální designérskou studii, na jejímž základě bude možné vyprojektovat výrobní dokumentaci, přičemž technické provedení musí posoudit Drážní úřad ČR. To vše zcela jistě zabere řadu měsíců. Teprve po schválení dokumentace Drážním úřadem ČR bude moct vysoutěžený dodavatel zahájit výrobu vozů. Pevně věříme, že se to povede co nejdříve v letošním roce,“ dodává Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Technické požadavky na nové vozy petřínské lanovky

Vozy lanovky na Petřín budou dvounápravové s uložením ve společném podvozku, na jehož nosném rámu bude uložena odizolovaná skříň. Rám podvozku musí být navržen, členěn a vyroben tak, aby bylo možné na něj umístit veškeré požadované technologie včetně elektrovýzbroje. Uchycení vozů musí být v souladu s platnými normami ČR. Vozy musí být upevněny na jedno společné tažné lano s možností jednoduchého navíjení a dopínání pomocí hydraulického nebo mechanického systému pro korekce délky lana. DPP kromě toho požaduje, aby vozy byly vybaveny ručně ovládanou brzdou a hydraulickou kolejnicovou bezpečnostní brzdou s přihlédnutím ke konstrukčním prvkům dráhy, její stabilitě, stabilitě svahu a podloží. Vozy musí být vybaveny zařízeními pro jednoduchý výstup obsluhy, doprovodu a cestujících na trať např. při mimořádném zastavení vozu a evakuaci, a v neposlední řadě také zařízením pro automatické mazání kol a kolejí.

Parametry kabiny vozů se musí přizpůsobit prostorovým podmínkám obou stanic lanové dráhy Petřín. Délka vozu ve vodorovné rovině nesmí přesáhnout 1230 cm, sklon vozů 250 ‰, šířka skříně pak 245 cm. Skříň vozu bude rozdělena na čtyři oddíly pro cestující, které budou od sebe odděleny, tj. nebudou průchozí. Jednotlivé oddíly budou přístupné z obou stran vozů, budou mít odstupňovanou podlahu, přičemž odstupňování bude odpovídat průměrnému sklonu trati. V každém oddílu budou sedadla, madla, vodorovné i svislé tyče pro držení. Oddíly budou uzavírat dvoukřídlé prosklené posuvné dveře, ovládané centrálně pro každou stranu zvlášť ze stanoviště obsluhy. Tónovaní skel dveří nesmí přesáhnout průhlednost 30 %. Stanoviště pro obsluhu vozidel bude v jejich horní části vlevo při pohledu ve směru z Újezdu na Petřín. Větrání vozu bude zajištěno vhodně zvolenou technologií v souladu s návrhem designéra. Vozy musí být na čele vybaveny průmyslovými kamerami, které budou snímat prostor přímo před vozem. Signál z kamer se bude přenášet na zobrazovací zařízení na stanovišti obsluhy, jakož i do velínu lanovky.

Vše snadno vyměnitelné a opravitelné přímo na trati

Požadavkem DPP je, aby základní, střední i generální údržbu či opravu nových vozů lanovky mohl provádět přímo na trati nebo ve stanicích lanové dráhy, případně v technickém zázemí horní stanice Petřín. Výměna kol, soukolí musí být proveditelná přímo na trati lanové dráhy. Vozy musí být konstruovány tak, aby jednotlivé konstrukční díly, instalovaná zařízení a ostatní vybavení byly přístupné, jednoduše demontovatelné a snadno vyměnitelné.

Čtyři hodnotící kritéria

Předložené nabídky bude DPP vyhodnocovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek podle ekonomické výhodnosti, a to na základě čtyř hodnotících kritérií. Hlavním kritériem s váhou 45 % bude celková nabídková cena za celé plnění veřejné zakázky. Váhu 20 % budou mít další dvě dílčí kritéria, a to zkušenosti člena realizačního týmu – hlavního inženýra projektu a doba realizace zakázky. Posledním dílčím hodnotícím kritériem s váhou 15 % je délka záruční doby v měsících, přičemž DPP požaduje minimální délku 60 měsíců.

TZ DPP