Monitoring a pasportizaci stavby druhého úseku metra D Olbrachtova – Nové Dvory zajistí sdružení šesti společností

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) na základě rozhodnutí představenstva společnosti podepsal smlouvu s vítězem veřejné zakázky na komplexní geotechnický monitoring a pasportizaci stavby druhého úseku metra D od stanice Olbrachtova po Nové Dvory. Umožnilo to rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který zamítl rozklad stěžovatele. Monitoring a pasportizaci druhého úseku metra D bude zajišťovat sdružení „Krtek D monitoring II“ tvořené šesti firmami GeoTec-GS, SG Geotechnika, INSET, GEOtest, Angermeier Engineers a PUDIS, přičemž lídrem je první jmenovaná společnost. Celková hodnota vysoutěžené veřejné zakázky, kterou DPP vypsal v květnu 2022 činí 580 milionů korun, což je o 100 milionů korun méně, než byl předpoklad zadávací dokumentace. Na základě podepsané smlouvy DPP vyzval dodavatele k zahájení prací.

I přesto, že tendry týkající se metra D jsou v řadě médií i u úřadů systematicky napadány, nestranné přezkoumávání Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže opakovaně potvrzuje, že při zadávání těchto strategických veřejných zakázek DPP postupuje v souladu se zákony. Díky uzavření smlouvy s dodavateli geotechnického monitoringu a pasportizace stavby druhého úseku metra D jsme se ve výstavbě metra D posunuli o další krok. Odeslání výzvy dodavatelům k zahájení prací umožní v nejbližších týdnech samotné zahájení vstupní pasportizace objektů v oblasti potenciálně ovlivněné budoucí stavbou. Tento krok musí předcházet zahájení vlastních stavebních prací na tomto úseku,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Co je úkolem pasportizace?

Úkolem pasportizace je popis a hodnocení stávajícího stavebně-technického stavu budov nadzemní (i podzemní) zástavby, studní, zapuštěných bazénů, zídek, plotů, stávajících tunelů metra a inženýrských sítí před jejich ovlivněním od výstavby tunelů a stanic metra v dotčeném úseku. Pasportizací bude zjištěn a zdokumentován aktuální stavebně-technický stav konstrukcí budov, stávajících tunelů, inženýrských sítí, resp. povrchů (objektů), stavební změny, stav oprav, rozsah a závažnost případných poruch stavebních konstrukcí. Dále pak aktuální dynamická odolnost objektu a stanovení přípustného dynamického zatížení vlivem déle působících otřesů a vibrací od stavební činnosti u objektů stávající zástavby nacházejících se v zóně možného ovlivnění ze strany ražby tunelů a stanic a souvisejících stavebních prací na této stavbě. Podrobná pasportizace technického stavu všech objektů v zóně ovlivnění se pořídí bezprostředně před stavbou, případně se ověří opětně těsně před zahájením stavby, zda nedošlo k změnám.

Provedení pasportu je nezbytným prvkem k nekonfliktnímu vztahu mezi investorem stavby a vlastníkem objektu. Klasickou ukázkou nezbytnosti pasportu je například změření hladiny vody ve studni či zachycení stavu objektu ve smyslu trhlin a prasklin v konstrukcích. Při kvalitním pasportu lze v případě negativních dopadů stavby úspěšně požadovat na investorovi zajištění adekvátní opravy či jiné náhrady, například vyvrtání nové studny, provedení zpevnění zdí atd.

Co je úkolem geotechnického monitoringu?

Geotechnický monitoring se skládá z monitoringu stávajících objektů a monitoringu raženého díla. Během výstavby trasy metra D v Praze budou v zájmových územích realizovány převáženě činnosti prováděné hornickým způsobem. Z tohoto důvodu musí být během ražeb vyhodnocován vývoj případných deformací na povrchu a v blízké zástavbě. Monitoring je vždy vztažen k jednotlivým fázím výstavby. Součástí monitoringu jsou kontrolní prohlídky, repasportizace, přesná nivelace, 3D měření, náklonoměrná a deformometrická měření, v neposlední řadě měření vibrací a hluku. Zjednodušeně si lze monitoring představit jako osazení měřících bodů na sledovaných objektech a jejich pravidelné či on-line sledování a vyhodnocování. V případě monitoringu raženého díla lze zjednodušeně říci, že se jedná o sledování, resp. měření chování již zhotoveného raženého díla i chování „hory“ v okolí prováděného podzemního díla. V závislosti na kontinuálních výsledcích monitoringů (on-line sledování potřebných hodnot) dochází k úpravám postupů výstavby, například velikost záběru, druh a rozsah injektáží nebo nastavení módu ražby apod.

TZ DPP