Praha chystá další novou tramvajovou trať Nádraží Modřany – Komořany

Rada hl. m. Prahy (RHMP) schválila zahájení projektové přípravy další nové tramvajové tratě Nádraží Modřany – Komořany. Úkolem Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) je pro tuto investiční akci zajistit projektovou dokumentaci včetně EIA, následně pravomocné společné povolení a stavbu zrealizovat. Trať je v souladu se Strategií rozvoje tramvajových tratí i platným územním plánem hl. m. Prahy. Odhad celkových nákladů na přípravu a realizaci nové tramvajové tratě Nádraží Modřany – Komořany činí 700 milionů korun. DPP předpokládá zahájení její výstavby v roce 2027.

Tramvajová trať povede od stávajících zastávek Nádraží Modřany podél Komořanské ulice směrem na jih, v boční poloze západně od samotné komunikace, až k ulici U Soutoku, kterou překříží. Následně bude trať pokračovat po mostě přes Cholupický potok a následně po tělese nevyužívané železniční vlečky, která je vedená mezi ulicemi Nad Teplárnou a U Skladu, dále pak U Klubu a U Vlečky. Na začátku tohoto koridoru se trať stočí směrem na východ, překříží Komořanskou ulici a bude dál pokračovat až do průmyslového areálu, který je situován severně od ulice Do Koutů, a je určen k revitalizaci a k výstavbě bytových domů. Zde bude tramvajová trať ukončena smyčkou v koordinaci s plánovanou bytovou výstavbou. Celková délka tratě včetně koncové smyčky je 2,6 kilometru. DPP na ní počítá s pěti páry zastávek s pracovními názvy Modřanský cukrovar, Modřanské laguny, Nad Teplárnou, Komořany a Nové Komořany.

V oblasti Komořan jsou dvě velké rozvojové oblasti na místě původních průmyslových areálů. V bývalém cukrovaru Modřany nová bytová výstavba už vzniká, v lokalitě výrobních závodů Modřanská potrubní severně od ulice Do Koutů se na základě Územní studie Komořany nyní připravuje.

„Dopravou na území Prahy 12 se intenzivně zabýváme. V současné době v této oblasti totiž zajišťují MHD výhradně autobusy, které jsou ale nyní ve špičkách blokovány automobily z důvodu přeplněné Komořanské ulice. Po dostavbě vznikajících a plánovaných bytů by autobusová doprava kapacitně vůbec nestačila pokrýt poptávku po MHD. Tramvaje zde zajistí rychlou, kapacitní, lokálně bezemisní dopravu po trati zcela oddělené od individuální automobilové dopravy,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„O této tramvajové trati se uvažovalo už v osmdesátých letech, kdy se v Komořanech plánovala výstavba velkého sídliště. K tomu nikdy nedošlo, proto se ani tramvajová trať nezrealizovala. Její záměr se stal ale opět aktuální v návaznosti na ukončení průmyslové výroby v Komořanech, revitalizaci brownfieldů a jejich využití pro výstavbu bytů. Přípravu a realizaci tramvajové tratě do Komořan bude nezbytné úzce koordinovat s investiční akcí Komunikační propojení městské části Praha 12 s Pražským okruhem – stavba 513, se zapsanou Územní studií Komořan a s již připravovanými developerskými projekty v dotčeném území. V rámci projektové přípravy bude nutné kromě majetkoprávního vypořádání dořešit také napojení začátku nové tratě na stávající ve směru do centra. Pokud budeme moct s výstavbou tratě začít v horizontu roku 2027, její zprovoznění pak očekávám v roce 2029,“ uzavírá Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Snahou DPP bude na výstavbu nové tratě do Komořan získat finanční prostředky z fondů Evropské unie nebo jiných dotačních titulů, které budou v době realizace k dispozici.

TZ DPP