Vyhodnocení integrace Voticka a úpravy linek PID

Integrace oblasti Voticka do společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje byla spuštěna 22. 8. 2020. Od tohoto data obdržel organizátor dopravy mnoho připomínek, stížností a referencí (jak kladných, tak záporných) od cestujících, dopravců i od zástupců dotčených měst a obcí. Kromě došlých podnětů, na které je brán maximální zřetel, bylo přistoupeno ke zvážení provozních zkušeností od jednotlivých dopravců a koordinačního dispečinku. Byl také proveden přepravní průzkum za účelem zjištění obsazenosti spojů. Výše zmiňované zdroje ukázaly, že existují požadavky na zavedení nových spojů či jsou oproti tomu některé spoje vytížené pouze minimálně.

Od 10. 4. 2021 tedy došlo k následujícím úpravám. Kvůli požadavku Jihočeského kraje na číslování mezikrajských linek byly přečíslovány linky 500, 552 a 567 na 401, 452 a 459. Páteřní linka 500 (nově pod číslem 401) nově zajíždí do města Bystřice. Dvě nové linky 558 a 569 nahradily část stávajících linek 553, 554 a 567 (nově pod číslem 459), kterým byla sjednocena trasa pro větší přehlednost.

Nové autobusové linky

558 Olbramovice, žel. st. – Olbramovice, Tomice II – Bystřice, Ouběnice – Bystřice, žel. st. – Bystřice, Mokrá Lhota – Bystřice, Líšno – Bystřice, nám. (nahrazuje část změněných linek 553 a 554).

569 Miličín – Ješetice – Červený Újezd – Střezimíř, nám. – Mezno (nahrazuje zkrácenou linku 567).

Změny stávajících linek

500 (nově pod číslem 401): Linka nově zajíždí do centra města Bystřice.

550 Nová zastávka Louňovice pod Blaníkem, u mostu.

552 (nově pod číslem 452): Nový školní spoj v pracovní dny ráno z Drachkova do Bystřice. Nová zastávka Olbramovice, parcely.

553 Polookružní spoje do Mokré Lhoty, Vokova a Líšna převedeny na novou linku 558, část spojů zajíždí do obnovené zastávky Bystřice, rozc. Mokrá Lhota. Varianta linky přes Tožice, Tomice II a Ouběnice nahrazena linkami 401 a 558 (všechny spoje jsou nově vedeny přes Opřetice a Jinošice).

554 Linka je nově vedena všemi spoji přes Jinošice, Ouběnice, Kaliště a Budenín. Zrušena varianta trasy přes Tomice II do Olbramovic (tyto spoje převedeny na novou linku 558). Část spojů zkrácena o úsek Bystřice – Benešov (nahrazeno linkou 401).

567 (nově pod číslem 459 v trase Miličín – Mladá Vožice): Linka je zkrácena o úsek Miličín – Mezno, kde je nahrazena novou linkou 569.

Nejzásadnější připomínky k integraci v řešené oblasti

 • spojení města Bystřice s Benešovem (a dále Prahou) a Voticemi (a dále Táborem) je realizováno ze zastávky Bystřice,přeložka, která je umístěna daleko od zástavby města
 • nevyhovující poloha školního spoje z Drachkova do Bystřice v ranních hodinách
 • spojení Ouběnic s Bystřicí, Benešovem a Voticemi je realizováno přednostně ze zastávky Bystřice, Ouběnice, Dubovka, která je umístěna daleko od zástavby
 • nevyhovující poloha spoje okolo 15. hodiny z Bystřice do Benešova
 • zrušení obsluhy zastávek Bystřice,Mokrá Lhota,rozc. a Bystřice,rozc. Kobylí
 • nevyhovující ukončení ranního spoje z Morké Lhoty a Líšna v Bystřici na náměstí
 • spojení osad Tožice, Radošovice a Knihovka s Bystřicí je realizováno výhradně do zastávky Bystřice,přeložka.
 • chybějící dopolední spojení v pracovní dny a víkendové spojení Tomic, Ouběnic a Jinošic z Benešovem a Voticemi
 • nedostatečný počet spojů z Tomic do Bystřice (a dále Benešova) a do Votic
 • nevyhovující školní spoj z Bystřice do Tomic v odpoledních hodinách s přestupem v Ouběnicích na Dubovce
 • nevyhovující školní spoj z Miličína do okolních obcí
 • nejednoznačné vedení trasy linek 554 a 567
 • chybějící spojení Votic a Neustupova okolo 16. hodiny

Spojení města Bystřice na Benešov a Votice

Spojení města Bystřice s Benešovem a Voticemi (případně hlavním městem Praha a Táborem) zajistí i nadále především páteřní linka 500, která bude nově označována pod číslem 401. V oblasti Bystřice linka změní trasu – místo projíždění po silnici I/3 bude projíždět městem. Na lince dochází ke zrušení zastávky Bystřice, přeložka, naopak vzhledem ke změně trasy se zřizují zastávky Bystřice, nám., Bystřice, škola, Bystřice, žel.st. a Bystřice, Líšno, rozc.

Pro spojení do Benešova je rovněž možné využít i nadále stávající linky PID. Ve směru do Votic a zpět lze i nadále využít linku 554, která je nyní všemi svými spoji vedena přes Jinošice, Ouběnice (obec), Kaliště a Budenín. Do Votic lze také využít i linku 558, která je vedena do Olbramovic, kde je zajištěn přestup na linky 401 a 566, které do Votic pokračují.

Tožice, Radošovice a Knihovka

Spojení osad Tožice, Radošovice a Knihovka bude nadále realizováno linkou 500, která staví v zastávkách na silnici I/3. Tato linka bude v Bystřici zajíždět do centra města a bude označována číslem 401, a jelikož obslouží zastávky na náměstí, u školy a u nádraží, zajistí přímé spojení těchto osad s městem v obou směrech.

Drachkov

Spojení Drachkova s Bystřicí a Voticemi bude i nadále realizováno linkou 552. Tato linka ponese nově označení 452. Na tuto linku bude přidán ranní školní spoj s odjezdem v 7:35 z Drachkova, který bude ukončen v Bystřici.

Mokrá Lhota, Vokov a Líšno

Současné spoje, které obsluhují Mokrou Lhotu (náves), Vokov a Líšno budou všechny označeny jako linka 558, která bude provozována výhradně ve formě okružní linky z a do zastávky Bystřice,náměstí. Okruh bude v ranní časy realizován po směru hodinových ručiček, tedy náměstí – Líšno – Vokov – Mokrá Lhota (náves) – rozcestí Líšno – nádraží – škola – náměstí. Pouze odpolední spoj bude realizován v opačném směru.

Oproti stávajícímu stavu bude obnovena obsluha točny u zastávky Bystřice,Mokrá Lhota,rozc. Pro spojení do Benešova bude možné využít linku 553, která odtud bude odjíždět 5x denně. Pro spojení z Benešova zde linka zastaví 2x odpoledne.

Tomice

Tomicemi bude projíždět pouze nová linka 558, která obousměrně zajistí spojení na Bystřici a na Olbramovice. V Bystřici končí linka u nádraží, kde je zajištěn návazný přestup na páteřní linku 401 a současné linky PID, které směřují do Benešova.

Pro cestování do Votic je možné využít linku 558 do Olbramovic, kde je rovněž zajištěn návazný přesup na linky 401 a 566, které do Votic pokračují. Obě zmiňovaná spojení lze využít i v opačném směru. Kromě výše zmíněného lze linku 558 využít i pro spojení do Olbramovic na nádraží. Odtud směřují vlaky do Benešova a Tábora

V Tomicích byly rovněž sjednoceny směry odjezdů. Všechny spoje do Olbramovic přijíždí vždy od Ouběnic a všechny spoje do Bystřice přijíždějí vždy od Olbramovic.

Kaliště a Budenín

Spojení osad Kaliště a Budenín bude nadále zajišťovat linka 554. U linky 554 došlo ke sjednocení trasy. Všechny spoje, které tedy vždy přijíždějí od jihu od Otradovic, pokračují dále do Ouběnic a do Bystřice. Pro spojení dále do Benešova je zde umožněn přestup na linky 401 a 553.

V opačném směru přijíždějí všechny spoje od Bystřice a Ouběnic a pokračují směrem na jih dále do Votic.

Miličín

V obci Miličín dochází za účelem zlepšení orientace cestujících k úpravě názvu stanovišť 2 a 3, která se nacházejí v ulici směrem do Mladé Vožice. Tato dvě stanoviště budou přejmenovány na nový název Miličín,,škola.

V oblasti Miličína dojde rovněž k přečíslování linky 567. Tato linka bude zrušena a nahrazena dvěma rozdílnými linkami: v trase Miličín – Mladá Vožice bude označována jako linka 459, v trase Miličín – Střezimíř – Mezno bude nyní pro přehlednost označována jako linka 569.

Linka 401 (původně linka 500)

Nové označení dálkové linky 500. Linka má totožnou trasu, avšak v oblasti Bystřice linka změní trasu a místo projíždění po silnici I/3 bude projíždět městem. Ruší se zastávka Bystřice, přeložka a zřizují se zastávky Bystřice, nám., Bystřice, škola, Bystřice, žel.st. a Bystřice, Líšno, rozc.

Linka 452 (původně linka 552)

Nové označení pro linku z Benešova do Mladé Vožice. Linka má totožnou trasu. v oblasti Bystřice dojde k úpravě ranního spojení. Bude přidán ranní spoj z Drachova tak v 7:35, aby zajistil školní spojení do Bystřice ke škole.

Na trase Votice – Mladá Vožice dojde k časovému posunu odjezdu spojů: Odjezdy z Votic ve 12:40 a 14:40 budou opožděny tak, aby byl zajištěn přestup od linky 550 přijíždějící od Olbramovic z nádraží. Kromě toho dojde ke zřízení nového spoje s odjezdem z Votic v 16:50 směrem na Mladou Vožici.

Na linku bude v Olbramovicích zřícena zcela nová zastávka Olbramovice,,parcely, nacházející se v oblasti Olbramovice Ves na komunikaci mezi návsí a nádražím.

Pro přehlednost uvádíme, že původní linka 452 (Benešov – Týnec nad Sázavou – Jílové u Prahy) ponese nové číslo 752.

Linka 459 (původně linka 567)

Nové označení pro část původní linky 567, která bude z důvodu zpřehlednění trasy rozdělena na dvě  nové linky. Trasa Miličín – Mladá Vožice bude označována jako linka 549. Ve zbývající části trasy z Miličína do Střezimíře a Mezna bude nahrazena linkou 569.

Pro přehlednost uvádíme, že původní linka 459 (Benešov – Maršovice – Křečovice,Strážovice – Neveklov) ponese nové číslo 759.

Linka 553

Na většinu spojů ve směru z Bystřice do Benešova a na dva odpolední spoje z Benešova se zřizuje zajíždění do zastávky Bystřice,Mokrá Lhota,rozc. Autobus přijede z Bystřice, otočí se v točně, a bude pokračovat dále na Benešov. Oproti tomu se veškeré spoje, které jezdí polookružní trasu přes Mokrou Lhotu, Vokov a Líšno přesouvají na novou linku 558.

Dojde k obnově zastávky Bystřice, rozc. Kobylí, mezi zastávkami Bystřice, Ouběnice, Dubovka a Bystřice, Strženec.

Linka 553 bude mít nyní v oblasti Bystřice jednotou trasu a všechny její spoje budou provozovány v trase Benešov – Bystřice – Jinošice – Ouběnice,Dubovka – Strženec a dále po své trase do Odlochovic. Na lince je zachován stejný počet spojů. Spoje, které byly vedeny přes Tomice budou převedeny na novou linku 558. Spoje, které byly vedeny po silnici I/3 budou zrušeny. Dopravní obsluha je zde zajištěna linkou 401, která zajíždí do Bystřice.

Linka 554

Linka bude provozována v jednotné trase Benešov – Bystřice – Jinošice – Ouběnice (obec) – Budenín – Votice. Spoje, které vedly přes Tomice, budou převedeny na novou linku 558. Všechny spoje jsou nyní vedeny přes Budenín. Linka bude mít jednotnou trasu a zajístí přímé spojení Bystřice a Votic.

Spoje v opačném směru budou zpravidla vedeny v trase Votice – Budenín – Ouběnice (obec) – Jinošice – Bystřice,žel.st. Pro pokračování v cestě dále do Benešova je zajištěna návaznost na současné linky PID, které Bystřicí projíždějí, a také nově na páteřní linku 401.

Linka 558

Zcela nová linka v trase Bystřice – Jinošice – Ouběnice (obec) – Tomice – Olbramovice. Linka začíná v Bystřici u nádraží a končí v Olbramovicích u nádraží.

Linka zajišťuje obousměrné spojení z Bystřice do Olbramovic přes Tomice. Pro potřeby pokračování z Olbramovic do Votic je zajištěna návaznost na linky 500 a 566, které do Votic pokračují. Stejně tomu tak je vy Bystřici, kde linka končí v zastávce Bystřice,žel.st., kde je zajištěna návaznost na linky 401 a 553, které Bystřicí projíždějí a pokračují dále na Benešov.

Na tuto novou linku jsou pro přehlednost zařazeny bývalé spoje linek 553 a 554, které obsluhovaly Tomice.

Linka také v Bystřici obsluhuje zastávky Mokrá Lhota (obec), Vokov a Líšno. Tato část linky je vždy vedena okružně a začíná a končí na náměstí.

Linka 569

Zcela nová linka v trase Miličín – Ješetice – Červený Újezd – Střezimíř – Mezno. Linka ve své trase plně nahrazuje dříve zde provozovanou linku 567. Na linku je oproti současnému stavu obousměrně zařazeno zastavování ve Střezimíři u nádraží, a to jak ve směru do Střezimíře na náměstí, tak zpět a v Ješeticích u nádraží, rovněž jak ve směru do Ješetic, tak zpět.

TZ ROPID