Společnost Flix představila svou klimatickou strategii

Před Dnem Země, který se letos koná v sobotu 22. dubna, představuje společnost Flix svoji klimatickou strategii a bilancuje milníky, které v jejím rámci již naplnila. Klimatická strategie společnosti Flix, klíčová součást širší strategie ESG, se opírá o čtyři hlavní zásady – vyhnout se, snížit, kompenzovat a zapojit – a poskytuje ucelený rámec pro opatření umožňující nabízet udržitelná, cenově dostupná a snadno použitelná řešení pro hromadnou dopravu, přičemž dlouhodobým cílem je úplná dekarbonizace.
„Vždy jsme chtěli stát v čele transformace mobility s cílem poskytnout co největšímu počtu cestujících chytré a cenově dostupné alternativy k osobním automobilům. S pevnou klimatickou strategií a mnoha mezioborovými projekty, které ji prosazují, jsme se k této změně odhodlali. Nyní spoléháme na to, že nás v celém procesu podpoří rozhodovací orgány tím, že zajistí správnou infrastrukturu a umožní škálovatelnost udržitelných řešení v dodavatelském řetězci pomocí konkrétních a hmatatelných opatření,“ uvedl André Schwämmlein, zakladatel a generální ředitel společnosti Flix.

Klimatická strategie společnosti Flix a její čtyři zásady

1. Vyvarovat se. První relevantní údaje se týkají snížení emisí CO₂: jen tím, že si vybrali moderní vozidla Flixbus místo jiných možností, jen v roce 2022 cestující ušetřili více než 800 000 tun CO₂1. Kromě toho společnost Flix omezuje svůj dopad tím, že s využitím technologií maximalizuje faktor vytížení svého vozového parku, čímž optimalizuje počet vozidel v provozu.

2. Omezovat. Pokud jde o snižování emisí CO₂, klíčovou páku představuje transformace vozového parku prostřednictvím testování alternativních pohonů a paliv. Vedle pilotování prvních dálkových e-busů a testování solární energie a bioplynu se společnost Flix v souladu se svým technologicky otevřeným přístupem podílí také na vývoji autobusu na vodíkové palivové články prostřednictvím projektu HyFleet.

3. Kompenzovat. Na tomto vývoji směrem k udržitelnější mobilitě se podílejí i samotní cestující: od roku 2015 bylo díky dobrovolným příspěvkům cestujících společnosti FlixBus a důvěryhodnému systému kompenzace, který byl vytvořen ve spolupráci s nevládní organizací atmosfair, kompenzováno více než 98 000 tun CO₂, což odpovídá více než 3,7 miliardám km ujetých autobusy FlixBus.

4. Zapojit se. Zatímco proces transformace vozového parku je podporován strategickými spolupracemi napříč odvětvími, jako je partnerství se společností Daimler Buses, pozitivní dopad může mít i zapojení zákazníků do kompenzace emisí CO2 a jejich povzbuzování k volbě kolektivní mobility. Společnost Flix uznává zapojení zúčastněných stran jako klíčovou hnací sílu ochrany klimatu.

Společnost Flix bude společně se svými partnery pokračovat v nastíněné transformaci mobility, ale stejně tak je důležité, aby tuto vizi sdíleli a konkrétně podporovali i rozhodující veřejní činitelé.

“Vítáme závazek EU bojovat proti změně klimatu, ale zároveň upozorňujeme, že je nanejvýš důležité, aby se všechny strany sjednotily a těsněji spolupracovaly v zájmu komunity. Je třeba aktivně podporovat rozvoj kolektivní mobility, aby se stala pro cestující samozřejmým řešením. Společně s našimi partnery jsme na cestě k dekarbonizaci mobility a rádi se na této transformaci podílíme a investujeme do ní. Nicméně očekáváme, že veřejné instituce budou na této cestě kráčet s námi,“ dodal Schwämmlein.

Flix Flix se zavazuje k SBTi a Global Compact OSN. První dobrovolnou zprávu ESG zveřejní již brzy

Upřednostnění udržitelnosti jako hlavní hodnoty firmy, s ESG jako řídícím schématem pro všechny své činnosti, se nedávno promítlo do závazků společnosti Flix.

Společnost předkládá své klimatické cíle iniciativě Science-Based Target (SBTi), která poskytuje firmám jasně definovanou cestu ke snížení emisí v souladu s cíli Pařížské dohody. Na začátku roku 2023 se k SBTi zavázalo více než 4 800 společností a více než 2 500 z nich již získalo schválení své cesty snižování emisí. Očekává se, že ke schválení cílů společnosti Flix dojde ještě letos. Tímto závazkem si společnost Flix stanoví konkrétní cíle pro snižování emisí do roku 2032 jako střednědobý cíl na cestě k úplné dekarbonizaci, k níž má dojít nejpozději v roce 2050.

Kromě toho se společnost Flix účastní iniciativy Global Compact OSN, největší dobrovolné iniciativy na světě, která podporuje podniky a organizace v přijímání udržitelných a společensky odpovědných politik a postupů a do které je zapojeno více než 22 000 účastníků z více než 160 zemí.

Společnost tím získává další všeobecně uznávaný rámec, který jí umožní úspěšně řídit svůj budoucí vývoj v rámci své cesty k dekarbonizaci.

Společnost Flix také brzy zveřejní svou první dobrovolnou zprávu ESG za rok 2022 v souladu s globálním standardem Global Reporting Initiative (GRI). To jí pomůže co nejlépe prozkoumat a změřit již dosažené výsledky v oblasti udržitelnosti a také určit budoucí kroky k dalšímu zlepšování svých postupů ve všech oblastech, jichž se zpráva týká: V této oblasti je třeba se zaměřit na životní prostředí, sociální oblast a správu a řízení.

TZ Flix