DPP připravuje tramvajovou trať Modřany – Libuš

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připravuje výstavbu tramvajové trati ze stávající smyčky Sídliště Modřany do nové konečné zastávky Libuš vzdálené 1,9 km. Tamní smyčka bude přímo u stejnojmenné plánované stanice metra linky D. Předpokládané investiční náklady činí 500 miliónů korun.

Výstavba nové trati bude rozdělena do dvou etap, přičemž v té první dojde k realizaci celé tramvajové trati v délce 1,7 km a dočasného úvraťového obratiště v ulici Novodvorská. Ve druhé etapě bude vybudováno definitivní smyčkové obratiště v délce 0,2 km navazující na budoucí stanici metra D Libuš (tyto práce bude nutné provádět až s výstavbou stanice metra). Obě etapy jsou v územním řízení projektovány současně a zkoordinovány s vydaným územním rozhodnutím trasy metra D. Samotná stavba první části zabere zhruba 14 měsíců.

Námět na vybudování tramvajové trati do Libuše je stejně starý jako samotné sídliště Libuš, reálnějších rozměrů pak nabyl studií pořízenou v roce 2011. Projektování stavby bylo zahájeno v únoru 2016, kdy se na základě smlouvy o dílo stala zpracovatelem projektové dokumentace a obstaravatelem potřebných povolení společnost METROPROJEKT Praha, a.s. V listopadu 2016 byl pro akci zhotoven čistopis dokumentace pro územní řízení projednaný s příslušnými dotčenými orgány. Podmínkou zahájení územního řízení bylo projednání vlivu záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., což bylo obstaratelem v prosinci 2016 zajištěno. Závěrem zjišťovacího řízení bylo v únoru 2017 souhlasné stanovisko, záměr tedy nebude dále posuzován a není zapotřebí vypracování dokumentace EIA. Dne 13. února 2017 byla obstaravatelem podána na místně příslušný odbor výstavby Městské části Praha 12 žádost o vydání územního rozhodnutí stavby. Cílem je získání územního rozhodnutí stavby ještě v roce 2017. Projekt výstavby tramvajové trati Modřany – Libuš je sledován z hlediska možnosti spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava (OPD II) s předpokladem podání žádosti právě v návaznosti na vydání územního rozhodnutí.

Následujícím stupněm přípravy stavby je projekt pro stavební řízení a získání stavebního povolení. Podmínkou získání stavebního povolení je vypořádání majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených pozemků (tento proces byl již zahájen oslovením jednotlivých vlastníků).

Zdroj: TZ DPP

Ondřej Matěj Hrubeš

Kluk, co se od dětství zajímá o dopravu, procestoval přes 180 měst s městskou dopravou, založil dopravní magazín MHD86.cz, natáčí Dopravní podcast a byl zvolen radním pro dopravu v městské části Praha 6.