PMDP nově zajišťují provoz semaforů ve městě

Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) převzaly od 1. ledna 2018 zajišťování provozu a údržby světelného signalizačního zařízení v Plzni, tedy světelně řízených křižovatek a samostatných světelně řízených přechodů pro chodce. Až dosud systém provozovala soukromá firma. Změna navazuje na postupné převádění správy městského majetku do rukou společností vlastněných městem. V souvislosti s tím se mění kontakty pro hlášení poruch. Sloužit bude centrální pracoviště dopravní ústředny a městského kamerového systému – tel. 378 037 052 nebo přímo dispečink PMDP – tel. 378 037 458.

„Město Plzeň volí v posledních letech přesun správy městského majetku na společnosti ve svém vlastnictví, a to například v oblasti vodárenství, odpadového hospodářství nebo při údržbě městských nemovitostí, budov i areálů,“ vysvětlil Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. PMDP se tak budou starat o všech 93 světelných signalizačních zařízení, z nichž je 91 řízeno dynamicky, tedy na základě skutečné poptávky, a 65 zařízení má možnost zajišťovat preferenci veřejné dopravy.

„Údržba světelného signalizačního zařízení obnáší řadu vysoce odborných činností včetně péče o vnější technická zařízení, jako jsou stožáry, návěstidla a další součásti venkovní výstroje. Prováděné činnosti zahrnují nejen pravidelné kontroly a revize zařízení z důvodu zajištění bezpečného provozu, ale také opravy zařízení poškozených při dopravních nehodách či jiným způsobem,“ doplnil Petr Náhlík. Při nahlášení poruchy je nutné uvést správnou lokalizaci zařízení dle ulic, čas zjištění poruchy a popis poruchy.

PMDP dlouhodobě zajišťují údržbu městem vlastněných tramvajových tratí a městského trakčního trolejového a kabelového vedení. Na začátku roku 2017 jim byl svěřen provoz a servis městského parkovacího systému a od 1. září 2017 rovněž provoz městského veřejného osvětlení. „Máme za to, že správa světelné signalizace vyjmenované činnosti dopravního podniku logicky doplňuje. Námi vlastněné speciálně vybavené plošiny určené pro údržbu trakčního vedení nebo veřejného osvětlení lze nyní využít i pro údržbu stožárů a návěstidel. Navíc jsou tyto stožáry umístěny v bezprostřední blízkosti trakčního vedení,“ vysvětlil Michal Kraus, předseda představenstva PMDP.

Systém světelného signalizačního zařízení na území města Plzně je průběžně modernizován. V posledních letech došlo například k přechodu ze žárovek na LED technologie, k výměně řídících počítačů za modernější typy a k doplňování možnosti preference MHD i pro nekolejovou dopravu. Veškerý rozvoj i modernizaci systému bude i nadále zajišťovat město Plzeň prostřednictvím svých odborných investičních a správcovských útvarů, jimiž jsou Správa veřejného statku města Plzně a Odbor investic Magistrátu města Plzně. Náklady na údržbu světelného signalizačního zařízení jsou zahrnuty v rozpočtu Správy veřejného statku města Plzně ve výši průměrně 15 milionů korun ročně, obdobnou částku vydává město Plzeň každý rok na modernizaci a rozvoj systému.

Zdroj: PMDP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

šéfredaktor dopravního magazínu MHD86.cz, který se zajímá o MHD už od dob mateřské školky a procestoval přes 130 měst s městskou dopravou