Důvody padesáti odstavených tramvají Škoda 15T

Výbor pro dopravu ZHMP obdržel informace nejen po problematických tramvajích Škoda 14T, kterých je většina odstavených ve vozovnách, ale byl seznámen také se stavem novějších tramvají Škoda 15T. Těch je v současné době odstaveno přes padesát.


Ze zprávy, kterou obdržel Výbor pro dopravu vyplývá, že z celkového stavu 226 ks tramvají Škoda 15T je jich v provozu celkem 173. Zbylých 53 vozů je odstaveno. Ovšem v případě „patnáctek“ se jedná o celkem běžný provozní stav, jak se dočtete v následujícím přehledu.

Důvod odstavení tramvají 15T z provozu:

  • 2 ks – čekají na průkaz způsobilosti od Drážního úřadu.

  • 8 ks – dlouhodobě odstaveny z důvodu rozsáhlých poškození po železničních nehodách. Jejich opravy probíhají, ale jsou technologicky náročné.

  • 1 ks – (ev. č. 9366) je odstavena z důvodu poškození střechy od stržené troleje a její oprava probíhá ve vozovně Motol.

  • 6 ks – odstaveno v Opravně tramvají, kde probíhá pravidelná údržba předepsaná výrobcem tramvají.

  • 5 ks – odstaveno na reklamaci výrobci tramvají Škoda Transportation z důvodu protočených kol.

  • 6 ks – odstaveno z důvodu reklamace protočených kol dodavateli firmě Bonatrans.

  • 1 ks – odstaveny z důvodu vyhodnocování zkušebního provozu nových kol pro Drážní úřad.

  • 4 ks – odstavené ve vozovně (2x Pankrác, 2x Vokovice), kde probíhá pravidelná údržba předepsaná výrobcem.

  • 20 ks – odstaveno z důvodu najetého kilometrického limitu pro provedení pravidelné údržby. Tyto tramvaje jsou dle harmonogramu průběžně zařazovány do Opravny tramvají k provedení prací. Tento postup je kontinuální a stálý. Každý rok je připravován plán oprav pro Opravnu tramvají tak, aby byl pokrytý počet předpokládaných tramvají, které v následujícím roce dojedou předepsaný počet kilometrů výrobcem. Tyto tramvaje budou zařazeny k provedení pravidelné údržby průběžně v prvním pololetí roku 2018 a následovat budou další, které jsou v současné době standardně v provozu. Od roku 2012 jsou nárokovány investiční akce v Opravně tramvají pro zajištění zvýšení kapacity oprav dlouhých tramvají. První investiční akce se zahájila v roce 2017.

Závěr:

Dlouhodobě odstavených tramvají Škoda 15T je osm. Ty jsou po velkých železničních nehodách, a jejich oprava bude vyžadovat delší dobu cca 9 měsíců. Všechny ostatní tramvaje mají nastavený harmonogram oprav a údržby, které buď probíhají, nebo jsou zařazeny do plánu oprav v Opravně tramvají.

Skutečností je, že opravy nových tramvají mají delší doby na provedení oprav zejména z důvodu dlouhých dodacích lhůt náhradních dílů od dodavatelů a celkové technologické složitosti oproti starším typům tramvají (T3R.P, KT8N2).

Zdroj: zpráva DPP pro Výbor pro dopravu

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

šéfredaktor dopravního magazínu MHD86.cz, který se zajímá o MHD už od dob mateřské školky a procestoval přes 160 měst s městskou dopravou