Praha vymýšlí, kam stavět další úseky metra

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) na návrh náměstka pro dopravu Adama Scheinherra a náměstka pro územní rozvoj Petra Hlaváčka připraví dlouhodobou strategii rozvoje pražské sítě metra.


Strategie zmapuje možnosti obsluhy území Prahy trasami metra, a to v návaznosti na chystaný návrh nového územního plánu, strategii rozvoje tramvajových tratí a aktuálně zadávanou studii Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) proveditelnosti přestavby železničního uzlu Praha.

Vzhledem k tomu, jakým zásadním způsobem se změnilo územní plánování, ale i přístup města k zahušťování a k zastavení rozpínání města do krajiny, je nutné přehodnotit také přístup k nejkapacitnější kolejové dopravě v metropoli. Na základě tvrdých dat ekonomických, socio-demografických i územně plánovacích vznikne taková koncepce, která bude odborně nezpochybnitelná. S ohledem na výši investic město chce, aby se síť vyvíjela koncepčně a nepodléhala politickým či jiným subjektivním tlakům a veškeré náměty byly vyhodnoceny z hlediska efektivity.

„Poslední komplexní studie rozvoje městské hromadné dopravy z roku 2001. Praha se samozřejmě od té doby proměnila, díky chystanému Metropolitnímu plánu víme, kudy se bude dál rozvíjet, a je čas zmapovat, jak rozrůstající se město nejlépe pokrýt dopravním spojením. Hotovou máme strategii rozvoje tramvajové sítě a železnice v Praze. V synergii se zadávanou studií SŽDC k rozvoji železničních tratí teď připraví IPR také strategii rozvoje sítě metra,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

„Rozvoj města je opřen o infrastrukturu – a metro je klíčovou pražskou stavbou. Oddělovat přípravu dopravních staveb od dalších úrovní města již není možné, s dobrou dlouhodobou strategií rozvoje sítě metra můžeme lépe rozvíjet další území vhodná pro bydlení a umístění pracovních příležitostí,“ uvedl náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

„Je nesmírně důležité, že vzniká nový koncepční dokument v synergii obou gesčních náměstků a za přispění IPR a dalších odborných institucí. Chtěl bych vyzdvihnout koncepční a vizionářský přístup, ze kterého nepochybně vyvstanou další nové linky metra či nová propojení, která musí synergicky odrážet rozvoj metropole a vzrůstající poptávku po mobilitě pro 21. století. Pro Institut plánování a rozvoje je tradicí a zároveň velká čest být u vedení takovéto studie,“řekl ředitel IPR, Ondřej Boháč.

Výchozím stavem pro zpracování studie je nedávno schválený Plán udržitelné mobility, který kromě stávajících tras počítá i s novou trasou metra D v úseku Depo Písnice – Náměstí Míru. Strategie bude vytvořená na modelu předpokládaného rozvoje města i Metropolitní oblasti tak, jak s těmito fenomény pracuje Plán udržitelné mobility, návrh nového územního plánu Prahy (Metropolitní plán) a další stěžejní dokumenty, jako je Strategický plán.

Podle náměstka Adama Scheinherra platí, že zatímco cestující autobus vymění právě za tramvaj, metro využívají řidiči, kteří by jinak jeli autem. Metro dokáže přepravit velké množství lidí na velké vzdálenosti a na rozdíl od tramvají, které mají čtvrťový význam, je „tepnou“ celého města. Podobnou funkci má v řadě evropských zemí také městská železnice. Důležité je ovšem zdůraznit, že na rozdíl od let 80., kdy tramvaje nahrazovalo metro, je dnes již jasné, že každý prostředek má své cestující. I proto studie nepochybně neznamená, že některé tramvajové propojení navržené ve Strategii tramvajových tratí přestanou být důležité.

„V Praze pro nás bude důležité právě propojení se železnicí, jejíž plán rozvoje teď připravuje SŽDC. Historicky si železnice a metro v Praze zbytečně konkurovaly, protože podle dřívějších představ železnice sloužila přepravě uhlí, ne cestujících. Proto třeba linka metra B kopíruje železniční koleje, na kterých dnes přitom jezdí pohodlná městská linka. V nové strategii synergie metra a městské železnice pro Pražany připravíme rychlé a kvalitní spojení napříč celým městem tak, aby se jednotlivé druhy dopravy vzájemně doplňovaly,“ vysvětlil Adam Scheinherr.

Schéma plánovaného rozvoje pražského metra z roku 1987. Zdroj: Metrostav

Zdroj: IPR Praha

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)