Podněty ODS Praha 6 k Metropolitnímu plánu

Experti ODS Praha 6 na Metropolitní plán diskutovali s členy ODS, sousedy a odborníky a připravili připomínky ODS. Metropolitní plán bude od roku 2023 bude určovat, jak se bude město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet, kde se smí a nesmí stavět apod. Je to závazný plán pro stavební úřady, které mohou v konečné fázi vydat povolení k umístění konkrétní stavby. Níže jsou uvedeny konkrétní připomínky. Zkraje jsou uvedeny připomínky obecné, poté připomínky ke konkrétním lokalitám.


Jako občané a zastupitelé Prahy 6 podáváme tyto náměty a podněty k připravovanému Metropolitnímu plánu:

1. Obecné

Stávající proces sběru podnětů, námitek, myšlenek a výzev ze strany občanů vítáme a proto již nyní uplatňujeme níže uvedené podněty, které vycházejí jak z našich pozic dlouholetých občanů Prahy 6, tak z námětů dalších občanů, se kterými jsme v rámci naší zastupitelské činnosti konfrontováni. Drtivá většina námětů není nová, uplatňujeme je řadu let.Níže uvedené náměty nevnímáme jako uzavřený okruh témat, ale jako vstupní pozici při tvorbě konsensuálního názoru Prahy 6 a jejích občanů.

Naše podněty rozdělujeme níže do dvou části, a to z hlediska celkového rozvoje Prahy 6, tak pak některých dílčích lokalit.

Z hlediska Prahy 6 jako celku

 • Infrastruktura
  • Nadále podporujeme pokračování výstavby trasy metra A směrem na Mezinárodní letiště Václava Havla s klíčovým terminálem P+R na Dlouhé míli. Stavbu nepovažujeme  jako konkurenční vůči modernizaci Buštěhradské dráhy viz dále.
  • Podporujeme rozvoj sítě P+R, a to primárně na hranicích Prahy 6. Za základní, páteřní považujeme zbudování terminálu na Dlouhé míli.
  • Podporujeme realizaci modernizace Buštěhradské dráhy na ekologicky šetrnou příměstskou železnici sloužící výhradně osobní dopravě za podmínky, že exponované úseky budou řešeny podpovrchově – úsek Nádraží Veleslavín – Nádraží Dejvice. Tato podmínka je nepřekročitelná.
  • Doporučujeme, aby Strategický plán se již nyní zabýval otázkou následného využití stopy dnešní Buštěhradské dráhy po jejím vymístění pod zem. Máme za to, že takto v budoucnu vznikne jedna z nejdelších nezastavěných linií, procházející velkou částí Prahy 6. Tato linie by měla zůstat zcela nezastavěná a v žádném případě by neměla sloužit automobilové dopravě. Vnímáme ji spíše jako příležitost pro vytvoření „zeleného bulváru“ sloužícímu oddechu, rekreaci, ale který zároveň „odstraní“ dosavadní dělící bariéru mezi severní a jižní částí Prahy 6, ale vytvoří nové příležitosti nových propojení jednotlivých bloků i celých čtvrtí. Nedomníváme se, že by tento „bulvár“ měl exkluzivně sloužit pro rozvoj cyklodopravy, byť tato musí být jeho přirozenou součástí. Předchozí úvahy v tomto smyslu považujeme za překonané a nedostatečně ambiciózní, nedoceňující skutečného významu a potenciálu této nové příležitosti.
  • Podporujeme realizaci tzv.Břevnovské radiály v maximálně zahloubené variantě spolu s revitalizací a ekologizací křižovatky Malovanka.
 • Podporujeme vedení stopy Pražského okruhu ve variantě „Suchdol“.
 • Z hlediska rozvoje tramvajových tratí (TT) podporujeme:
  • Prodloužení TT do Suchdola s alternativním propojení „nízkým“ mostem na Prahu 8
  • Prodloužení TT k terminálu Dlouhá míle
  • Prodloužení TT z Bílé Hory do Řep spolu s vymístěním smyčky na Bílé Hoře a tento prostor řešit s ohledem na potenciál vyústění metra stanice Bílá Hora s možností dočasného P+R/terminálu části autobusových linek
  • Prodloužení TT z Dlabačova na Strahov
 • Z hlediska rozvoje dopravních staveb mimo jiné podporujeme:
  • Zanesení záložního dopravního propojení Petřiny – Veleslavín
  • Zanesení dalšího dopravního propojení Vokovice – Evropská
  • Nalezení stopy potenciálního tunelového propojení Podbabská – Evropská (v rezervě) – severozápadní spojení jako pokračování obchvatu Evropská – Svatovítská
  • Obchvat Evropská – Svatovítská s tím, že doporučujeme v případě vyústění do ulice Evropská zvážit návrat k variantě rozdělení komunikace zeleným pásem v obdobném režimu jako je v ulici Thákurova.
 • Charakter a obecné podmínky rozvoje
  • Zastáváme názor, že město je živý, stále se měnící organismus a jako takový se musí rozvíjet a odpovídat tak aktuálním výzvám sociálním, ekonomickým, demografickým i kulturně-společenským a sportovně-relaxačním. Na druhou stranu však Prahu 6 a její charakter vnímáme za natolik unikátní, že případné výzvy a rozvoj nesmí ohrozit samotný charakter obce, tvarosloví i společné dědictví. Proto se domníváme, že v rámci tvorby Metropolitního plánu je třeba dbát o zachování mimo jiné těchto prvků:
  • V případě tradičních obytných čtvrtí (Dejvice, Bubeneč, Břevnov) zachování tradiční sítě lokálních parků a městských vnitrobloků, sítě služeb v parterech domů apod.. Potenciální transformace a dostavba těchto čtvrtí by měla tento charakter respektovat a následovat jej.
  • V případě tradičních vilových čtvrtí / zahradních měst by případná transformace a dostavba měla respektovat charakter a velikost stávající zástavby coby objektů rodinných, nikoli bytových (včetně tzv. viladomů).


2. K některým konkrétním lokalitám:

029 – Dejvice

Při revitalizaci vestibulu metra vycházet z připravované soutěže na celkový návrh řešení Vítězného náměstí. V rámci něho usilovat o zlepšení pěšího propojení a jednotlivých pěších tras – povrchových a podpovrchových. Stávající podoba náměstí s radikálně naddimenzovanou dopravou představuje nepřekonatelnou bariéru pro běžný pohyb pěších osob na náměstí.

V rámci dostavby severozápadního kvadrantu Vítězného náměstí dbát na zachování, alespoň částečně, veřejného charakteru nových budov (vzdělávání) a zachování stopy ulice Technická jako pěšího bulváru s širší společenskou funkcí.

Podporujeme posílení pozice ulice Dejvická jako hlavní třídy/bulváru v Praze 6.

030 – Dlabačov

V případě, že by mělo dojít k zástavbě pod Hotelem Pyramida a s ohledem na výstavbu podzemní Břevnovské radiály, dbát na zachování stávající uliční fronty ulic Pod Královkou a Patočkova, formou pokračování stávající obytné zástavby.

031 – Břevnov

V lokalitě stávající točny tramvaje Královka (proti hotelu Pyramida) doporučujeme transformaci na parkovou zeleň při zachování některých prvků točny jako technických památek. Obdobně doporučujeme postupovat v případě točny TT Dlabačov.

053 – Hradčanská

V rámci připravované zástavby dbát na zachování stávajícího charakteru stávající blokové výhradně bytové zástavby individuálních domů obdobných rozměrů s vnitrobloky, nárožími, parky. Prověřit nutnost dostavby veřejné vybavenosti s ohledem na budoucí kapacitu transformované lokality s hlediska potřeb předškolního a základního vzdělávání a naplnění potřeb společenských, kulturních a sportovně rekreačních a ekologických a dopravních.

055 – Veleslavín

V případě dnešního autobusového nádraží Veleslavín doporučujeme znovu zvážit transformaci území na lokální centrum s přestupovými vazbami v podzemí (autobusy i P+R). Na povrchu pak dobudovat příslušnou a přiměřenou, primárně obytnou zástavbou s propojením na „zelený bulvár“ (viz výše) včetně doplnění v podstatě neexistujících nákupních možností, parku/piazetty apod.

119 – Podbaba

Podporujeme navrženou transformaci stávajících areálu Armády ČR na obytné území za podmínky prověření dostatečnosti veřejné vybavenosti.

121 – U Potoka

V případě transformace území 411/121/2244 (v návaznosti na pokračování tohoto území v lokalitě 120) na zahradní město doporučujeme prověřit potřebnost dobudování lokální infrastruktury.

Podporujeme zanesení návrhu propojení Evropská – Na Petřinách.

163 – Papírenská

Návrh transformace 411/163/2220 vnímáme jako podnětný a inspirativní ovšem za podmínky dobudování příslušné infrastruktury. Náhradu stávající výrobní funkce obytnou považujeme za možnou v případě zachování/zakomponování některých existujících technických prvků s ohledem na jejich historickou hodnotu. Tato nová obytná oblast by neměla rezignovat též na společenskou a kulturní funkci.


164 – Nový Sedlec

Návrh transformace 411/164/2008 vnímáme jako podnětný, doporučujeme prověřit otázku kapacity požadované infrastruktury, s ohledem na stopu TT do Suchdola (kterou bezvýhradně podporujeme) doporučujeme ke zvážení otázku zbudovaní přiměřeného P+R. Z hlediska způsobu využití a charakteru ostatní zástavby dáváme ke zvážení, zda by se jako vhodnější způsob využití nehodilo „zahradní město“.

165 – Nová Ruzyně

Transformaci skladového areálu na obytnou plochu podporujeme. Doporučujeme z hlediska definovaných funkcí prověřit jejich soulad s proběhlou urbanistickou soutěží. Z hlediska infrastruktury nutno počítat s dostatečnou kapacitou, jak z hlediska vzdělávání (ZŠ i MŠ), tak obchodní a společenskou.

211 – Starý Veleslavín

Dopravní propojení Veleslavín – Petřiny plně podporujeme. Dále viz výše – „zelený bulvár“.

213 – Stará Ruzyně

Návrh transformace na „zahradní město“ vnímáme jako inspirativní. Je třeba prověřit kapacitu infrastruktury včetně potenciální dopravní zátěže.

240 – Sedlec

Ačkoli v principu doporučujeme rozsáhlé budování sítě P+R, v tomto případě doporučujeme podporu vázat na podrobnější prověření dopadu na charakter území.

322 – Hanspaulka

Transformaci stávající plochy zeleně 411/322/2146 na území určené k bydlení považujeme za zcela nepřijatelnou. Trváme na transformaci na park příslušného typu – „Centrální park Hanspaulka“.

Transformaci plochy 411/322/2147 respektujeme s ohledem na to, že se jedná o území historicky určené k zástavbě. S ohledem na zásadní nedostatky v oblasti infrastruktury (primárně školské zařízení) doporučujeme tento aspekt k prověření.

324 – Ořechovka

Transformaci 411/324/2145 vítáme. Zároveň upozorňujeme, že jde pravděpodobně o poslední lokalitu v rámci Střešovic/Ořechovky, kde by bylo možné vybudovat areál předškolního vzdělávání. Lokalita Ořechovky je jediným tradičním sídelním útvarem, který takovou nemá žádnou. Zároveň viz výše – „Zelený bulvár“.

325/659 – Na Bateriích/Vojenská nemocnice

V rámci Ústřední vojenské nemocnice a jejího okolí upozorňujeme na zásadní nedostatek v oblasti parkování a odstavu vozidel. Zavedení zón placeného stání situaci nevyřešilo/nevyřeší.

327 – Vokovice

Transformace 411/327/2001 možná za předpokladu doplnění infrastruktury (prověřit minimálně potřebu další MŠ) a především zbudování dalšího propojení Vokovice – Evropská. Doporučujeme prověřit vhodnost využití obytná vs. zahradní město.

328 – Bílá Hora

Stávající oblast Mohyly a Aleje exulantů navrhujeme z dosavadní funkce převést na funkcí parkovou příslušného charakteru.

513 – Sídliště Červený Vrch

Podporujeme zachování rezervy pro občanskou vybavenost.

517 – Sídliště Na Dědině

Zástavba/transformace 411/517/2246 je z našeho pohledu zcela nepřijatelná, a to ani v části. Trváme na zachování zelené plochy severně od ulice Evropská.

657 – Koleje Strahov

Plně podporujeme plán na dobudování tramvajové trati Dlabačov – Strahov.

658 – Stadion Strahov

S ohledem na reálně překonanou historickou funkci hromadných cvičebních akcí doporučujeme ke zvážení, obdobně jako v jiných lokalitách viz výše, zařadit území mezi transformační/rozvojová při definování konkrétních podmínek. Přirozeně při respektu k ochraně prokazatelných historických prvků (např. původní části sletového stadionu).

708 – Buštěhradská dráha

Modernizace Buštěhradské dráhy s bezpodmínečným podpovrchovým řešením a následnou úpravou povrchu dnešní tratě vnímáme jako jednu z nejvýznamnějších výzev z hlediska urbanismu Prahy 6 – viz výše „Zelený bulvár“

810 – Zahrádková osada Jenerálka

Podporujeme zachování stávající zahrádkářské osady Jenerálka.

830 – Džbán

Podporujeme zachování rekreačně-oddychové funkce. Zároveň i v rámci této lokality doporučujeme zvážit klíčovou otázku zbudování nového/dalšího dopravního propojení Vokovic s ulicí Evropská.

832 – Bělohorská pláň

Plně podporujeme transformaci území na park s významným pietním charakterem.

833 – Ladronka

Požadujeme zachování celého areálu Ladronka (celá lokalita 833) jako území čistě parkové s rekreační funkcí s nepřípustností jakýchkoli staveb.

859 – Mariánské Hradby

Plně podporujeme transformaci 412/859/5026 vedoucí k odstranění stávající bariéry průchodu i užívání. Doporučujeme ke zvážení, zda by jako vhodnější nebyla transformace na funkci parkovou navazující na stávající parkové plochy.

885 – Litovický potok

Plně podporujeme transformaci 123/885/2285 na čtvrťový park.

 

Zastupitelé MČ Praha 6: Jakub Stárek, Jiří Lála, a Ondřej Matěj Hrubeš
Zpracováno: březen 2018

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

šéfredaktor dopravního magazínu MHD86.cz, který se zajímá o MHD už od dob mateřské školky a procestoval přes 160 měst s městskou dopravou