Metro D: stavba prvního úseku potrvá 7,5 let

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vypsal veřejnou zakázku na stavbu první části nové linky D pražského metra v úseku Pankrác – Olbrachtova. První úsek je nejhlubší a nejkomplikovanější částí metra D, stavba na Pankrácké pláni bude probíhat v geologicky nejsložitějších podmínkách, pod stávající tratí metra C.

Doba výstavby prvního úseku bude 7,5 roku a předpokládaná hodnota nadlimitní sektorové veřejné zakázky činí 10,829 miliard Kč bez DPH. Lhůta pro podání závazných nabídek je do 60 dnů od vypsání zakázky. DPP je bude hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Smlouvu s vítězem plánuje DPP podepsat do konce června 2020 a po získání pravomocného stavebního povolení začít se stavbou prvního úseku metra D v průběhu letošního léta. Výběrové řízení by mělo být zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek nejpozději v pátek 10. ledna 2020.

Zhotovitel prvního úseku metra D naváže ve dvou lokalitách na probíhající geologický průzkum, který bude dokončen do letošního července. Úkolem zhotovitele bude vyrazit a postavit přestupní stanici Pankrác D a její napojení na stávající metro C, dále stanici Olbrachtova a traťové tunely mezi nimi včetně osazení veškeré elektroinstalace, kolejí, výtahů, eskalátorů a dopravní infrastruktury. Vzhledem ke složitým geologickým podmínkám na Pankrácké pláni a vedení prvního úseku metra D v těsné blízkosti stávajícího tubusu metra C mezi stanicemi Pankrác a Budějovická (v některých místech pouhé 4 metry) se očekává jeho budování až 90 měsíců, tj. 7,5 roku od převzetí staveniště.

Kromě základní a profesní způsobilosti požaduje DPP po zhotoviteli také splnění ekonomické a technické kvalifikace. V případě ekonomické kvalifikace nesmí celkový roční obrat dodavatele činit méně než 5 miliard Kč bez DPH v žádném z bezprostředně předcházejících tří uzavřených účetních období. Splněním technické kvalifikace se dodavatel musí prokázat předložením seznamu stavebních prací za posledních 10 let, přičemž v rámci toho zrealizoval:

  • Výstavbu nejméně tří dopravních tunelových staveb s raženými tunelovými úseky s těmito minimálními parametry:
    • Finanční objem prací na každé referenční stavbě dosahoval minimálně 2,5 miliardy Kč bez DPH.
    • Minimálně jedna z těchto staveb musela mít ražené úseky tunelů nebo stanic v intravilánu města o ploše výrubu alespoň 200 m2 v délce nejméně 200 metrů.
    • Alespoň jedna z těchto dopravních staveb musela být ražena novou rakouskou tunelovací metodou NRTM.
  • A výstavbu nejméně jedné drážní tunelové stavby s raženými tunelovými úseky s finančním objemem prací minimálně 100 milionů Kč bez DPH.

Další požadavky na technickou kvalifikaci má DPP také v oblasti dodávek silnoproudých a slaboproudých rozvodů, vzduchotechniky, výtahů či eskalátorů v dopravní tunelové stavbě v příslušných finančních objemech.

Odškrtáváme si úspěšně další a další úkoly na cestě k metru D. Jsem velmi rád, že příprava běží tak rychle. Při svém nástupu do funkce jsem jen snil o tom, že bychom za pouhý rok stihli podat žádost o stavební povolení a mít úspěšně zahájený geologický průzkum. Povedlo se. Teď máme vypsanou veřejnou zakázku, Dopravní podnik je připravený uzavřít smlouvu do konce června a v létě můžeme začít stavět. Výhodou navíc je, že nový zhotovitel naváže na geologický průzkum a vzniklé stavby téměř beze zbytku využijeme,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Výstavba metra D patří nejen svým objemem ale i významem bezesporu k největším stavebním zakázkám nejen v Praze, ale také v celé České republice. Je to stavba, která má bezchybně sloužit stovkám milionům cestujícím další desítky let. Proto máme zájem do tendru na výstavbu prvního a nejsložitějšího úseku metra D přilákat do Prahy co nejvíce renomovaných a zkušených společností se silným zázemím, které zde mohou využít znalosti ze svých doposud realizovaných obdobných projektů. Pevně věřím, že budeme moci v létě letošního roku navázat na probíhající geologický průzkum a zahájit samotnou výstavbu prvního úseku metra D,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Nabídky bude DPP hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Závazná nabídková cena v číselné hodnotě bez DPH bude mít v celkovém hodnocení 80% váhu. 20% váhu budou mít přesně definované zkušenosti a reference vybraných členů odborného personálu dodavatele, konkrétně hlavního manažera výstavby, stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího a výrobního přípraváře. Za prokázanou praxi odborného personálu dodavatele DPP přidělí odpovídající počet bodů.

U hlavního manažera výstavby bude DPP například požadovat alespoň 10 let praxe v pozici řízení staveb, znalost češtiny pro potřeby odborné komunikace nebo zkušenost s řízením (z pozice zhotovitele) alespoň jedné dopravní tunelové stavby ražené novou rakouskou tunelovací metodou NRTM, u které finanční objem činností odpovídající soupisu prací na výstavbě prvního úseku metra D dosahoval minimálně 1 miliardy Kč. S každou další referencí může dodavatel získat další body.

Vypsání veřejné zakázky na zhotovení dopravní stavby „Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část“ navazuje na předběžnou tržní konzultaci, kterou DPP provedl v průběhu podzimu 2019 s cílem ověřit nastavení zadávacích podmínek tak, aby byla zejména umožněna účast na zadávacím řízení co nejširšímu okruhu dodavatelů, kteří by byli objektivně schopni veřejnou zakázku zrealizovat. Předběžné tržní konzultace se aktivně zúčastnilo osm společností.

Současně s tendrem na zhotovitele prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova DPP vypsal také veřejnou zakázku na monitoring a pasportizaci v rozsahu stavební části. Předpokládaná hodnota této zakázky činí 890 milionů Kč bez DPH.

TZ DPP