DPP zpracuje studii na tramvaj do Komořan

V Komořanech bude nová tramvajová trať a městská třída s kvalitním veřejným prostranstvím. Pražská Rada uložila Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zpracovat zadání studie, která plánovanou proměnu ulice Komořanská detailně navrhne a zkoordinuje. Studii, která by měla být hotová na konci příštího roku, vypracuje Dopravní podnik (DPP).

V Komořanské ulici se aktuálně připravuje hned několik velkých projektů, které prolínají zájmy hlavního města a soukromého investora. V prostoru zaniklého průmyslového areálu Cukrovar Modřany připravuje společnost Skanska projekt na novou zástavbu. Tento projekt je úzce spjatý s projektem dopravního propojení městské části Praha 12 s Pražským okruhem, který má na starosti odbor investiční Magistrátu hl. m. Prahy. Dále je také v plánu rekonstrukce ulice Komořanská a výstavba nové tramvajové trati, která vyústí do Modřan.

Vzhledem k četnosti připravovaných projektů v tomto území se v dubnu 2019 konalo setkání všech zainteresovaných, tzn. zástupců hlavního města, MČ Praha 12, Skansky a IPRu. Na tomto setkání vznikla pracovní skupina, která navrhla doporučený postup.

„Inicioval jsem toto setkání, abychom společně prošli jednotlivá možná řešení, zjistili postoje každé ze zúčastněných stran a hledali společné řešení. Jen díky dialogu je totiž možné dosáhnout společné dohody a posunout projekty dál,“ vysvětluje Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Hlavní doporučení pracovní skupiny bylo zpracovat podrobnou studii, která upřesní prostorové a technické řešení budoucí tramvajové trati v koridoru Komořanské ulice včetně jejího napojení na stávající tramvajovou trať do Modřan.

„Díky tramvajové trati vznikne v oblasti městská třída a ne rušný dálniční přivaděč, kterého se místní obávali. Zároveň zde kapacitní kolejová doprava dává velký smysl, protože bude v budoucnu ekologicky přepravovat Pražany z nové městské čtvrti v Komořanech a Modřanech,“ popisuje Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

„Jsem velice rád, že se Rada hlavního města Prahy přihlásila k výstupům pracovní skupiny, jejíž ustanovení jsme iniciovali s náměstkem Hlaváčkem. Doporučení pracovní skupiny k dalšímu postupu přípravy komunikace Nová Komořanská se nyní budou dále rozpracovávat, Dopravní podnik by měl zpracovat studii tramvajové tratě spolu s urbanistickým a krajinářským přesahem. Těším se na výsledek a věřím, že se jedná o významný krok pro proměnu a zkvalitnění celého území,“ říká Vojtěch Kos, 1. místostarosta MČ Praha 12 a předseda pracovní skupiny.

IPR nyní připraví zadání studie, které by mělo být hotové již v polovině letošního roku. Dopravní podnik hl. m. Prahy na základě tohoto zadání zpracuje samotnou studii, která by měla být dokončena na konci roku 2021.

„Těší mě, že se kromě nové tramvajové trati plánuje i komplexní úprava okolních veřejných prostranství. Věřím, že díky tomuto přístupu vznikne další kvalitní místo, kde lidé rádi žijí a tráví čas,“ uzavírá Ondřej Boháč, ředitel IPR.

TZ IPR Praha