Rekonstrukce tramvajové tratě do Jablonce nad Nisou

V současné době probíhají poslední přípravy na zahájení dokončení rekonstrukce tramvajové tratě mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou.

Od původního záměru dovést tramvajovou trať v Jablonci nad Nisou až na nový terminál hromadné dopravy v blízkosti Kamenné ulice muselo být pro tuto chvíli upuštěno vlivem legislativních problémů. Nakonec se podařilo s ministerstvem dopravy dojednat po přepracování ekonomické analýzy alespoň provedení rekonstrukce na současnou konečnou zastávku v Tyršových sadech.

Součástí stavebních prací je dokončení rekonstrukce zbývajících úseků trati s částečnými úpravami vlastní polohy tramvajové trati včetně přemístění některých výhyben s ohledem na současné technické normy, plynulost a bezpečnost provozu.

Těmto pracím bude jako první etapa předcházet v úseku U Lomu – Vratislavice výhybna provedení změny rozchodu na standardních 1435 mm. S tím bude současně opraveno odvodnění opěrné zdi pod Novou Rudou, doplnění stacionárních mazníků kolejových oblouků, kompletní podbití části tratě na pražcích a přebroušení hlavy kolejnic včetně úseku Fügnerova – U Lomu. Termín zahájení je 19. července 2021. Zahájení provozu mezi Libercem a Vratislavicemi na přerozchodované trati je stanoven nejpozději 19 listopadu 2021. V době této výluky budou vyměněny podvozků vozů, které jsou již připraveny ve vozovně tramvají.

Následují stavební práce na čtyřech úsecích:

Úsek Kyselka – Proseč nad Nisou, škola (1. úsek)

V tomto úseku dojde především ke změně polohy současné výhybny tak, aby na současné silnici I/14 byl odstraněn složený oblouk, který zvláště směrem od Liberce byl častou příčinou dopravních nehod. Současný tramvajový most bude mimo zhotovení nové mostovky rozšířen o chodník pro pěší s pokračováním až k ulici Za tratí.

Úsek Proseč nad Nisou, škola – Proseč nad Nisou, výhybna (2. úsek)

V tomto úseku dojde k největším změnám ve vedení trasy. Od ulice Za tratí začne tramvajová trať stoupat do prostoru bývalého dopravny železniční trati Proseč nad Nisou (opuštěná staniční budova bude zbourána) tak, aby zde vzniklo nástupiště nové tramvajové výhybny ve stejné úrovni s nástupištěm železniční zastávky. Po opuštění výhybny bude společný přejezd se železniční tratí krytý závorami. V další části zanikne současná výhybna Proseč. V celém tomto úseku dojde k důslednému oddělení silniční a tramvajové dopravy.

Úsek Nový svět – Měnírna (3. úsek)

V tomto úseku bude vybudována nová výhybna, ke které povede zcela nová přístupová bezbariérová lávka od ulice Prosečská (překlene ulici Za říčkou). Z tohoto důvodu zanikne současná zastávka Nový svět. V tomto prostoru dojde k úpravě ostrého oblouku s malým poloměrem na oblouk o poloměru 100m. V Zeleném údolí bude vybudován zcela nový most blíže ke komunikaci s větším směrovým obloukem. Původní most byl vystavěn přes plánovanou státní komunikaci Vratislavice – Rádlo. K její dostavbě však nikdy nedošlo. Součástí tohoto úseku je také provedení změny rozchodu (posunutí kolejnice v úseku Měnírna – ulice U Nisy.

Úsek U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní (4. úsek)

V nejkratším pracovním místě dojde k nahrazení panelů BKV pevnou jízdní dráhou, doplnění světelných signalizací a zřízení nového odbočovacího pruhu na křižovatce Liberecká x U Nisy.

Součástí všech úseků je instalace osvětlení tramvajové trati z důvodu zvýšení bezpečnosti a ochrany zraku řidičů tramvají. Standardem jsou nové přístřešky a světelné informační tabule na všech zastávkách

Dalšími stavbami je kompletní rekonstrukce měnírny a nové signalizační zařízení s vyšším stupněm zabezpečení na jednokolejné trati s dohledem řídícího dispečera.

Všechny úseky budou financovány z Operačního programu Doprava 2014-2020

Prioritní osa:
1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Investiční priorita:     
3 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu 
prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností      

Specifický cíl:             
1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné 
dopravy ve městech v elektrické trakci

TZ DPMLJ