DPP zahájil rekonstrukci stropní desky metra Florenc

Na Florenci 2. března začala jedna z největších staveb v rámci stávající sítě pražského metra. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zahájil rekonstrukci stropní desky, hydroizolačních vrstev a modernizaci vestibulu stanice metra Florenc. Součástí této investiční akce za 1,789 miliardy korun je také výstavba dvojice eskalátorů směrem k ÚAN Florenc. Stavba je rozdělena do tří hlavních etap, práce potrvají minimálně 52 měsíců. Realizovat je budou společnosti Metrostav DIZ a Geosan.

Stropní konstrukci nad vestibulem stanice metra Florenc tvoří 131 předepjatých nosníků, monolitická deska, která se nachází pod křižovatkou ulic Křižíkova a Ke Štvanici, a nad nimi hydroizolační souvrství. Všechny nosníky i monolitickou desku je nutné vyměnit kvůli rozsáhlé korozi. Potvrdilo to několik diagnostických šetření, statický posudek i výsledek odborného průzkumu, který realizoval i Kloknerův ústav ČVUT v Praze. Rozsah koroze je jednak důsledkem záplav, které v roce 2002 masivně zasáhly i stanici Florenc, navíc provedená šetření ukázala, že při stavbě stropní konstrukce nebyl použit materiál o takové tloušťce, jakou požadoval projekt. Hydroizolační vrstva na některých místech navíc již neplní svoji funkci na 100 %, a do vestibulu stanice zatéká. V rámci této investiční akce DPP proto do hloubky dvou metrů kompletně vymění také hydroizolační vrstvy stropu stanice, ve kterých jsou vedeny inženýrské sítě. Rekonstrukce hydroizolace bude probíhat po etapách společně s jejich přeložkami tak, aby zůstala zachována obslužnost okolí stanice metra a autobusového nádraží.

DPP kromě toho zmodernizuje veřejné prostory podchodu a vestibulu stanice metra Florenc, ale i technické zázemí. Stanice Florenc dostane nové úspornější LED osvětlení, DPP v ní vymění rozvaděče, napájení informačního systému, řídícího systému osvětlení a sdělovacích zařízení. V neposlední řadě DPP kompletně vymění stávající hliníkové podhledy za nové, opraví průsaky, obklady stěn a dlažbu, zrepasuje prosklené stěny. Postará se také o kamennou mozaiku „Bitva o Sokolovo“ akademického malíře Oldřicha Oplta a Saura Ballardiniho. Mozaiku nechá DPP odborně zrestaurovat, včetně bronzové pamětní desky a doplnit chybějící části. Z důvodu stavebních prací bude nutné část mozaiky sejmout, po dokončení její restaurace ji odborní pracovníci opět naistalují. Třetí částí této rozsáhlé investiční akce je vybudování dvojice eskalátorů místo pevného schodiště u výstupu z vestibulu v Křižíkově ulici směrem k ÚAN Florenc.

Tři hlavní etapy prací – první dvě potrvají minimálně 25 měsíců

První etapu prací zahájí stavební společnosti nad nejjižnější částí stropní desky stanice metra Florenc, v místě dosavadního parkoviště autobusů, mezi železniční tratí, Wilsonovou ulicí a opěrnou stěnou. Stropní deska se v těchto místech nachází v převážné míře nad neveřejnými částmi stanice. V prvních týdnech budou práce spočívat v přípravě plochy staveniště, výstavbě oplocení, budování přípojek, demolici objektu kočárovny, hloubení stavební jámy, zřízení pilot v souvislosti s mobilním zastřešením. Na konci března bude následovat výstavba provizorního zastřešení a přípravné práce pro vyzvednutí prvních nosníků. Samotné uvolňování a odřezávání nosníků přijde na řadu na začátku letošního května.

Na dokončení stavby budovy Florenc Gate je navázána druhá etapa výměny stropní desky. Měla by začít letos v červnu a bude probíhat v oblasti mezi opěrnou zdí, budovou Florenc Gate, novou odbavovací halou ÚAN Florenc, křižovatkou ulic Ke Štvanici a Křižíkovou, primárně na parkovišti naproti Muzeu hl. m. Prahy, okolních plochách se zelení a chodnících, a jižní polovině vozovky Křižíkovy ulice. První a druhá etapa se následně spojí do jedné, práce na ní potrvají minimálně 25 měsíců. Na ní pak naváže třetí hlavní etapa, která bude probíhat v prostoru od křižovatky ulic Ke Štvanici a Křižíkovy dále směrem k Sokolovské ulici. Tato fáze rekonstrukce stropní desky potrvá téměř 800 dnů, tj. bezmála 27 měsíců, a v rámci ní DPP zmodernizuje samotný vestibul a vybuduje eskalátory ve výstupu k ÚAN Florenc. Při ideálním průběhu stavebních prací DPP předpokládá zahájení třetí etapy v srpnu 2024 a dokončení celé stavby na podzim roku 2026.

„Začínáme pracovat na jednom z největších projektů rekonstrukce v pražském metru. Je složitý po všech stránkách – logisticky, protože probíhá v samotném centru Prahy, v památkové rezervaci Prahy, na nejvytíženější lince metra, na přestupní stanici, je nutné jej koordinovat s dalšími zhruba jedenácti stavbami a akcemi, jako jsou například modernizace a dostavba železniční stanice Masarykovo nádraží, rekonstrukce ulice Za Poříčskou bránou, revitalizace okolí Negrelliho viaduktu nebo stavby CBD Florenc a Florenc Gate. Práce potrvají 4,5 roku, ale musíme se do toho pustit. Bude to znamenat i několik nezbytných víkendových výluk v metru, ale naplánovali jsme to tak, aby dopad na cestující byl co nejmenší. Mám radost, že na konci této investiční akce povede i dvojice eskalátorů na autobusové nádraží na Florenci a lidé nebudou muset tahat těžké kufry do schodů při cestě z metra,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Je potřebné si uvědomit, že stanice Florenc byla postavena a zprovozněna v roce 1974 s prvním a nejstarším úsekem pražského metra, tj. před necelými 50 lety, a během povodní v roce 2002 dostala zabrat nejvíce. Je to současně velká stanice, a tomu odpovídá rozsah a délka stavebních prací. Společně s projektantem, zhotoviteli a MHMP jsme se je snažili připravit tak, aby práce měly, pokud možno, co nejmenší dopad na veřejnou i individuální dopravu. Práce v první fázi až do 21. května 2022 nebudou mít na cestující v metru žádné dopady. První víkendovou výluku kvůli vyzvedávání původních nosníků plánujeme na sobotu a neděli 21. a 22. května, druhou pak na první červnový víkend. Vše ale bude záležet na klimatických podmínkách. Nemůžeme strop stanice zcela odkrýt, když by hrozilo, že do ní bude celý den pršet. Proto máme připraveny i náhradní termíny, a to poslední květnový a druhý červnový víkend. Veřejnost budeme včas a všemi dostupnými prostředky informovat,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „V letošním roce plánujeme celkem šest takových nezbytných víkendových výluk, v příštím roce by jich mělo být osm. Na druhé straně, letos nebudeme na začátku letních prázdnin realizovat pravidelnou výluku v metru kvůli výměně dřevěných pražců za betonové. Během víkendových výluk metra na lince C na Florenci budeme nasazovat kapacitní náhradní tramvajovou dopravu. Kvůli tomu jsme obnovili tramvajovou trať v Opletalově ulici, která do budoucna bude součástí nové tratě směrem na Václavské náměstí.“

„Jsem rád, že se zkušeným realizačním týmem můžeme být u tohoto náročného a potřebného projektu. Stavět se bude v rušném centru hlavního města, koordinace a logistika stavebních materiálů, i jednotlivé stavební činnosti budou díky tomu velkou výzvou. Uděláme maximum pro to, aby byl projekt dokončen v termínu a stanice Florenc mohla bez omezení sloužit cestujícím,“ uzavřel Karel Volf, předseda sboru jednatelů společnosti Metrostav DIZ, která je lídrem sdružení zhotovitelů.

Nosníky dlouhé 23 metrů s hmotností až 28 tun

Během prvních dvou etap budou stavební práce na Florenci probíhat v naprosté většině za plného provozu metra, pouze s lokálními omezeními v dané části vestibulu či podchodu. Pouze při manipulaci s nosníky nebo částmi monolitické stropní konstrukce, tj. při odstraňování starých či uložení nových, bude DPP z bezpečnostních důvodů nucen na nezbytně nutnou dobu o některých víkendech přerušit provoz metra na lince C v úseku Vltavská – Hlavní nádraží.

Režim provozu metra C při výluce

Provoz metra bude DPP zajišťovat v omezeném rozsahu v úsecích Letňany – Vltavská a Hlavní nádraží – Háje, přičemž v úsecích Nádraží Holešovice – Vltavská a Hlavní nádraží – I. P. Pavlova bude provoz zajišťovat jedna souprava po jedné koleji prostřednictvím tzv. pendlů.

Náhradní tramvajová doprava XC

Během nezbytných víkendových výluk po dobu rekonstrukce stropní desky nad stanicí Florenc bude DPP vypravovat náhradní tramvajovou dopravu XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží (přestup na metro B) – Bílá labuť – Těšnov – Štvanice – Vltavská (přestup na severní větev metra C) – Výstaviště, kde je nejbližší možné obratiště. V závislosti na možnostech průjezdu v oblasti Holešovic v dané době, bude linka XC z Vltavské pravděpodobně vedena přes Strossmayerovo náměstí a zastávku Veletržní palác, kde cestující budou moci přestoupit na tramvajovou linku č. 17 směr Kobylisy.

TZ DPP