DPP vypisuje veřejnou zakázku na monitoring a pasportizaci stavby druhého úseku metra D

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vypsal veřejnou zakázku na dodavatele služeb geotechnického monitoringu a pasportizace při stavbě druhého úseku metra D (I.D1b) od stanice Olbrachtova po Nové Dvory. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 680 milionů korun. V Tender aréně bude veřejná zakázka zveřejněna do konce tohoto týdne. Nabídky zájemců DPP očekává v první polovině letošního července. V nejbližších týdnech DPP plánuje vypsat také tender na zhotovitele stavby druhého úseku nové trasy D pražského metra.

Druhý úsek trasy D (I.D1b) pražského metra představuje výstavbu tří stanic: Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, tří mezistaničních tunelů od stanice Olbrachtova po Nové Dvory a přístupových tunelů z lokality depa Písnice a dalších prostor pro umístění technologických zařízení potřebných pro budoucí provoz. Obdržené nabídky bude DPP hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Nabídková cena bude mít při hodnocení váhu 80 %, zkušenosti vybraných členů realizačního týmu dodavatele pak váhu 20 %. Zohledněny v hodnocení nabídek budou zkušenosti dodavatelů při monitoringu rozsáhlejších podzemních staveb. Možnost získat další body v rámci hodnocení nabídek pak budou mít dodavatelé, jejichž realizační tým prokáže i konkrétní zkušenosti s metodou ražby TBM (Tunnel Boring Machine), která bude používaná pro ražbu převážné části tunelových úseků od stanice Olbrachtova po Nové Dvory.

Veřejné zakázce na monitoring a pasportizaci při stavbě druhé úseku metra D předcházely předběžné tržní konzultace, které DPP vyhlásil v polovině letošního února ve věstníku veřejných zakázek a v úředním věstníku Evropské unie. Jejich cílem bylo především ověřit nastavení zadávacích podmínek veřejné zakázky tak, aby byla umožněna účast na tendru co nejširšímu okruhu dodavatelů, kteří by byli objektivně schopni předmět veřejné zakázky realizovat. Předběžných tržních konzultací se aktivně zúčastnilo pět subjektů.

Co je úkolem geotechnického monitoringu
Geotechnický monitoring spočívá ve sběru informací o chování horninového masivu při jeho zasažení výstavbou nebo probíhajícími přírodními procesy. Je to soubor pravidelných exaktních měření, pozorování a hodnocení, zaměřený na sledování a kontrolu reakce horninového masivu na stavební práce. V celém rozsahu stavby zaznamenává, vyhodnocuje, kvalifikuje a kvantifikuje získané údaje ve vzájemných souvislostech. Díky tomu umožňuje a zaručuje operativní řešení interakce vznikajícího inženýrského díla s horninovým masivem a navrhuje optimální technická opatření včetně jejich sledování a kontrolování. Geotechnická měření plní rovněž funkci kontroly správnosti výpočtových postupů a modelů. Podle těchto měření je určen rozsah ostění, jsou stanoveny mezní hodnoty namáhání i velikost povolených deformací okolních struktur. Základní součástí geotechnického monitoringu je v neposlední řadě výkon stálého odborného dozoru ražeb.

Co je úkolem pasportizace
Úkolem pasportizace je před zahájením samotné výstavby zjistit a zdokumentovat aktuální stavebnětechnický stav konstrukcí budov nadzemní zástavby, stávajících tunelů metra a inženýrských sítí, tj. v době před jejich ovlivněním stavebními pracemi. Součástí popisu a hodnocení jsou stavební změny, stav oprav, rozsah a závažnost případných poruch stavebních konstrukcí, aktuální seismická i deformační odolnost objektů stávající zástavby nacházejících se v zóně možného ovlivnění výstavbou. Pasportizace obsahuje také podrobný soupis všech poškození, nedostatků a závad na exteriéru i interiéru samotného díla. Jedním z výsledků pasportizace je návrh na osazení měřících bodů a monitorovacích prvků dotčených objektů a inženýrských sítí. Během výstavby dodavatelé zajišťující služby pasportizace kromě jiného kontrolují také účinky trhacích prací. Po dokončení výstavby je jejich úkolem provést závěrečnou znaleckou repasportizaci včetně vyhotovení znaleckých posudků.

TZ DPP