MHD v Kladně nebude součástí tarifu PID

S platností od 1. 9. 2022 dojde v systému PID v oblasti Kladenska ke změnám tras linek a jízdních řádů. Důvodem jsou neúspěšná jednání o zapojení Statutárního města Kladna do systému Standardů dopravní obslužnosti (SDO), kdy je Středočeský kraj, coby objednatel regionální autobusové dopravy, nucen přistoupit k úpravě spojů tak, aby vyhověl základním principům schváleným v rámci zavedených standardů.

Středočeský kraj je nucen reagovat na kroky kladenského magistrátu a jeho vedení, které nepřistoupilo na schválené Standardy dopravní obslužnosti. Město s krajem v zásadě odmítá jednat a nehodlá se finančně podílet na dopravní obslužnosti. „Jsem přesvědčen o tom, že každá situace se dá vyřešit jednáním. Nicméně k uzavření dohody musí být přístupné vždy dvě strany. Jednoznačně není možné, aby Kladno stálo mimo systém a bylo takzvaným černým pasažérem, na kterého budou doplácet ostatní středočeská města a obce. Nám nezbývá nic jiného, než tento přístup vzít na vědomí, a proto v souladu s platnou legislativou zajistíme rozsah dopravy v oblasti Kladenska podle kritérií standardní dopravní obslužnosti,“ konstatuje Petr Borecký, náměstek hejtmanky pro oblast veřejné dopravy.

Organizátor veřejné dopravy, Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK), p. o., dostal za úkol připravit úpravy linkového vedení a jízdních řádů linek PID v oblasti Kladenska tak, aby zohledňovaly ekonomickou realitu vycházející ze SDO. Ty byly Středočeským krajem zavedeny počínaje rokem 2022. Hlavním důvodem pro jejich zavedení je narovnání někdejšího nevyhovujícího stavu, kdy některá města a obce přispívaly milionovými částkami do zajištění dopravní obslužnosti, zatímco jiné obce měly bez příspěvků srovnatelný rozsah dopravy, což vyplývalo mj. z historického přístupu jednotlivých okresů k financování dopravní obslužnosti i politické situace ve vedení Středočeského kraje. Zavedení standardů podle nových pravidel je již smluvně uzavřeno či úspěšně projednáno s více než 90 % měst a obcí, čímž se podařilo stabilizovat spolufinancování dopravní obslužnosti ze strany obcí v kraji.

Město Kladno argumentuje především neúměrně zvýšenými náklady a nezákonností. Středočeský kraj však disponuje právním posouzením již z konce roku 2021, tedy ještě před zahájením projednávání nového spravedlivého způsobu spolufinancování veřejné dopravy s obcemi. Ze stanoviska mimo jiné vyplývá, že mezi dopravní obslužností zajišťované krajem (§ 3. odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících) a obcemi není žádná striktní dělící čára a jejich kompetence se v tomto ohledu prolínají. Současně neexistuje žádná konkrétní právně závazná přesně definovaná spodní či horní hranice toho, co je kraj povinen v rámci dopravní obslužnosti pro občany objednat.

Právní předpisy také nevylučují, aby kraj a obce zajišťovaly dopravní obslužnost ve vzájemné součinnosti a aby se společně na jejím financování podílely. „Už na konci května, i přes opakované výzvy k jednání, primátor avizoval, že s námi bude komunikovat pouze v právní rovině a jakoukoli diskusi odmítá. Mrzí mě, že si občany Kladenska kvůli politické kampani bere jako své rukojmí. Město Kladno nejenže věcně nejedná, ale vyhrožuje žalobami. Řešení z jeho strany se tedy omezuje pouze na silový přístup. Domníval jsem se, že se tento způsob jednání je už v České republice nějakou dobu minulostí,“ dodává Petr Borecký.

Kraj přitom Kladnu nabízel i řešení, které by rozpočet města výrazně neohrozilo. „Navrhli jsme zápočet kalkulací SDO s prostředky, které již město Kladno na dopravu vynakládá. Při započtení protarifovací ztráty a odstranění souběhu linek MHD a regionálních, nám vyšlo nula korun. To znamená, že by navíc nic nedoplácelo,“ uzavírá Petr Borecký. 

Úpravy v oblasti Kladenska přinesou úsporu dopravních výkonů a finančních prostředků na provoz PID, které dnes v rozporu s principy SDO hradí Středočeský kraj za Statutární město Kladno. Z hlediska přípravy a administrace celého opatření jsou příslušné dopravní úřady o situaci obeznámeny a licenční řízení předmětných linek bude zkráceno na minimální lhůtu, neboť uvedená přijímaná opatření jsou aktivována jako důsledek rozhodnutí Kladna o nepřistoupení ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti.

Středočeský kraj proto po pečlivém zvážení zavádí od 1. září 2022 změny, které mu zajistí potřebnou finanční úsporu vzhledem k chybějícímu příspěvku města Kladna v roční výši 12 mil. Kč. Ty budou spočívat ve vyjmutí linek MHD Kladno ze systému integrované dopravy PID a zároveň v omezení dopravní obslužnosti městských částí Švermov a Rozdělov příměstskými linkami, neboť ty jsou dostatečně obslouženy linkami MHD.

Četnosti spojení na autobusových linkách mezi Kladnem a Prahou se omezení téměř nedotkne, s výjimkou několika spojů v mimošpičkových obdobích dne.

Změny od 1. září

  • Ze systému PID budou vyňaty linky MHD Kladno: 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 614 a 616. Na těchto linkách nebudou uznávány žádné jízdní doklady PID a dopravce nebude dostávat ze systému PID žádné kompenzace za protarifovací ztrátu mezi jízdným PID a tarifem MHD Kladno.
  • Do Rozdělova a Švermova lze za využít adekvátní náhrady v podobě spojů linek MHD Kladno 602, 606, 612 či 620. Linka 399 bude odkloněna ze zastávky „Kladno, u kostela“ po trase linky 621 přes Libušín, Smečno do Slaného (linka 621 bude zrušena) a většina spojů linky 330 bude ukončena na autobusovém nádraží v Kladně.
  • S ohledem na omezení souběhů regionálních linek a linek MHD Kladno bude upravena trasa linky 324 v úseku „Kladno, U Kauflandu“ – „Kladno, Sítná“ přímější stopou.
  • Mezi poslední opatření patří prodloužení linky 322 po trase linky 565 do Slaného a linky 629 do Bratronic po trase linky 624 (linky 565 a 624 budou zrušeny).

TZ Středočeský kraj