Od února se rozšíří stavební práce o tramvajový úsek Vozovna Vokovice – Divoká Šárka – Vlastina

Stavba nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina probíhající od července 2022 ve Vlastině a podél Drnovské ulice vstoupí od února do další etapy, kdy se rozšíří do Evropské ulice i obratiště Divoká Šárka. Práce zde začnou ve středu 1. února 2023 od ranních hodin a ve čtyřech etapách potrvají do letošního podzimu. V první etapě, která potrvá do 15. dubna, bude proto obousměrně přerušen provoz tramvají v krátkém úseku mezi smyčkou Divoká Šárka a následující zastávkou Vozovna Vokovice. Současně bude na Evropské ulici v úseku dlouhém cca 600 metrů od křižovatky s Vlastinou zhruba po křižovatku s ulicí Za Vokovickou vozovnou snížen počet jízdných pruhů ze dvou na jeden. Automobilová doprava bude v tomto úseku svedena do pruhu směr centrum v režimu 1+1 pro každý směr.

Stavbu nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina zahájil Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vloni v červenci, zhotovitelem je společnost Subterra. Stavební práce zatím probíhaly zejména ve Vlastině ulici a podél Drnovské přeložkami inženýrských sítí, terénními úpravami, vytvářením základu tělesa tramvajové tratě a pokládáním prvních pražců a kolejnic, ale i výkopovými pracemi a výstavbou nové měnírny Dědina u budoucí smyčky Dědina. Ve Vlastině a Drnovské ulici budou stavební práce dále pokračovat a nově se rozšíří do Evropské ulice. DPP a Subterra zde budou stavět úsek nové tratě od obratiště Divoká Šárka po odbočení do Vlastiny ulice včetně napojení samotné smyčky. Předtím je nutné v této oblasti provést přeložky inženýrských sítí. Přestavbou projde také stávající smyčka Divoká Šárka. Bude v ní zrušena vnější kolej, která zasahuje do přírodního parku Šárka – Lysolaje. Stávající vnitřní kolej DPP upraví pouze v nezbytném rozsahu. Ve finální podobě smyčky bude výstupní i nástupní zastávka. Kromě toho DPP využije výluky tramvajového provozu a zrekonstruuje trať v úseku od obratiště po křižovatku s ulicí Za Vokovickou vozovnou. V samotném závěru proběhne také celková obnova vozovek v Evropské ulici v úseku výstavby nové tramvajové tratě, tj. po skončení omezení se mimo jiné výrazně zlepší přejezd přes koleje na odbočce do smyčky Divoká Šárka.

„Tramvajovou trať na Dědinu dluží město Pražanům už asi 30 let. Splácíme tento dluh a pokračujeme v tramvajovém boomu, který jsme za poslední čtyři roky v Praze nastartovali. Pokračující práce tentokrát částečně zasáhnou do automobilového provozu, prosím všechny řidiče a cestující, aby byli opatrní a shovívaví,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Každá stavba vyvolává omezení. Tento rok bude náročný pro občany Liboce a Ruzyně. Ale věřím, že nová tramvajová trať zvýší životní komfort v těchto lokalitách. Obyvatelé Dědiny se v budoucnu dostanou přímou tramvají nejen do Dejvic, ale také na Náměstí Republiky, či na Újezd. Zároveň děkuji Dopravnímu podniku za zvýšení informovanosti ohledně plánovaných etap stavby,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu městské části Praha 6.

„Podle projektu a původního harmonogramu ke stavebnímu povolení měly práce na Evropské ulici začít už v loňském roce, bohužel nám to ve finále nebylo umožněno. Vzhledem k předsednictví ČR v Radě Evropské unie dostaly prioritu státní zájmy, v tomto případě zajištění průjezdnosti Evropské ulice pro zahraniční delegace bez zbytečných omezení, čemuž plně rozumíme. Každá mince má ale dvě strany. Stavba se tím bohužel nejspíše prodlouží a zcela jistě prodraží. Na její výstavbu DPP získal dotace z EU v rámci Operačního programu Doprava 2. Prostředky z dotace lze ale využít pouze na investice zrealizované na této stavbě do konce letošního června. To, co bychom prostavěli na Evropské ulici v loňském roce, bychom mohli v dotaci uplatňovat. Tím, že na Evropské začínáme až letos, a i když se budeme snažit celý projekt maximálně urychlit, nikoliv však na úkor kvality, stavba na Evropské potrvá minimálně do podzimu,“ říká Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch a dodává: „Plně si uvědomujeme, že Evropská ulice je jednou z páteřních komunikací a jakékoliv omezení na ní je nepříjemné pro všechny. Všechna opatření jsme naplánovali tak, aby Evropská zůstala po celou dobu průjezdná v režimu 1+1 a současně byla zajištěna dopravní obslužnost dotčené oblasti. Cestujícím, kteří pojedou na Letiště Václava Havla Praha doporučujeme, aby si nechali dostatečnou časovou rezervu alespoň 30 minut, případně mohou využít alternativní spojení metrem linkou B přes stanici metra Zličín a následně autobusovou linkou č. 100. Řidiče prosíme o trpělivost a ohleduplnost. Za nepříjemnosti a komplikace při průjezdu Evropskou ulicí během stavby nové tramvajové tratě se omlouváme.“

„O této situaci budeme informovat cestující všemi dostupnými prostředky, např. na webu, sociálních sítích, v newsletterech apod. Zároveň aktuální data sdílíme s našimi zaměstnanci, leteckými společnostmi, cestovními kancelářemi, externími partnery působícími v areálu Letiště Václava Havla Praha a další stranami, kterých se tato omezení mohou dotknout,“ doplňuje Eva Krejčí, ředitelka Komunikace Letiště Praha.

1. etapa: středa 1. února – sobota 15. dubna 2023

Stavební práce na Evropské ulici jsou rozděleny do celkem čtyř etap. V první etapě, od středy
1. února od zahájení denního provozu začne zhotovitel, společnost Subterra s výkopovými pracemi na přeložkách inženýrských sítí, po jejich dokončení začne výstavba samotné nové tramvajové tratě přímo na Evropské ulici a její napojování na smyčku Divoká Šárka. Paralelně s tím DPP odstraní ze smyčky vnější kolej, obratiště upraví a zrekonstruuje tramvajovou trať v úseku od výjezdu z obratiště po vjezd do vozovny Vokovice.

Změny v provozu tramvají:

Z důvodu přestavby smyčky a rekonstrukce tramvajové tratě bude po celou dobu první etapy obousměrně přerušen tramvajový provoz v koncovém úseku Divoká Šárka – Vozovna Vokovice. Linka č. 26 bude ukončena v zastávce Vozovna Vokovice, tramvaje na této lince se budou otáčet přímo v samotné vozovně. Linka č. 20 bude zkrácena do obratiště a zastávky Červený vrch.

Náhradní autobusová doprava:

Během této etapy nebude zavedena náhradní autobusová doprava. DPP doporučuje využít spoje stávajících autobusových linek.

Omezení automobilové dopravy a dopravní obslužnost:

Během první etapy bude pro veškerou dopravu uzavřena Evropská ulice ve směru z centra v cca 600metrovém úseku od křižovatky s ulicí Za Vokovickou vozovnou po křižovatku s Vlastinou ulicí. Doprava z centra bude na začátku omezení převedena do protisměru (jižní část ulice směr centrum), kde bude zachován provoz v uspořádání 1+1, tj. jeden pruh do a jeden pruh z centra. Oba pruhy budou po celou délku omezení od sebe odděleny vodícími deskami Z5b, tzv. klemmfixem. Do své stopy se doprava z centra opět vrátí za křižovatkou s Vlastinou ulicí. Provoz na Evropské ulici před a za dopravním omezením, jak ve směru do, tak i z centra bude zachován v dosavadní podobě. To znamená, že ve směru do centra zůstane před i za omezením zachován vyhrazený pravý jízdní pruh pro autobusy, vozidla IZS a taxíky.

Směr do centra

Vzhledem k dopravnímu omezení v tomto úseku Evropské ulice budou upraveny také vjezdy, resp. výjezdy z dotčených bočních ulic. Z Evropské ulice směr centrum nebude možné odbočovat vlevo, vpravo bude možné odbočovat do ulic Přední, Libocká a Za Vokovickou vozovnou. Výjezd z oblasti jižně od Evropské ulice na samotnou Evropskou bude možný pouze z ulic Špotzova, Libocká a Za Vokovickou vozovnou, v obou případech pouze vpravo směr centrum. V Jenečské ulici bude dopravním značením upraven provoz tak, aby byla od vozovny Vokovice ve směru
z centra průjezdná až do Libocké ulice, kde bude možné odbočit vlevo i vpravo.

Směr z centra

Obdobně ve směru z centra nebude možné odbočovat vlevo, vpravo bude možné odbočovat pouze do ulice Divoká Šárka. Výjezd z této ulice na Evropskou pak bude možný pouze vpravo, směr z centra.

Vokovický hřbitov

Příjezd k vokovickému hřbitovu bude možný pouze ve směru z centra. V místě převedení dopravy z centra do protisměru bude možné pokračovat rovně pouze na parkoviště u hřbitova. Výjezd z parkoviště bude možný dle vyznačeného dopravního značení pouze ve směru z centra.

Další postup výstavby

Druhá etapa prací začne v sobotu 15. dubna 2023 a potrvá zhruba do konce května. Od 15. dubna bude obnoven tramvajový provoz do smyčky Divoká Šárka. V dalších etapách stavby nové tratě již provoz tramvají v oblasti Evropské ulice nebude omezen s jedinou výjimkou prodlouženého víkendu zhruba na podzim, kdy proběhne napojení trolejového vedení nové tratě do stávající sítě. Omezení pro automobilovou dopravu na Evropské ulici se zkrátí pouze na úsek od křižovatky s Vlastinou po křižovatku s Libockou ulicí. Od třetí etapy, která potrvá zhruba měsíc od konce května do konce června, bude provoz na Evropské ulici prohozen. Uzavřen bude úsek v jižní části ulice, tj. do centra, doprava bude v režimu 1+1 převedena do severní části ulice, tj. směr z centra. V této etapě nebude možné z Evropské vjíždět do Libocké ulice, ani z ní vyjíždět. Každou etapu a dopravní opatření bude DPP komunikovat s předstihem formou tiskových zpráv a informací na sociálních sítích. Veškeré informace včetně dopravních opatření cestující naleznou na webu DPP na samostatné stránce věnované stavbě nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina. O vývoji stavby bude DPP informovat obyvatele Prahy 6 také na stránkách měsíčníků Šestka.

TZ DPP