Středočeský kraj má na stole strategii zajištění železniční dopravy pro další roky

Středočeský kraj připravuje největší obnovu železničního vozového parku za posledních několik desetiletí. Skok ze stavu železničního muzea do 21. století však nebude zadarmo.  Náklady budou tak vysoké (cca 60 miliard Kč), že bez změny rozpočtového určení daní, na kterém v současné době Středočeský kraj nespravedlivě tratí několik miliard ročně, bude nutné řešit financování celého projektu buď navýšením podílu měst a obcí v celém systému nebo výrazným zdražením jízdného (cca na jednonásobek současného stavu v průběhu několika málo let po roce 2029).

Vzhledem k rozvoji kraje a růstu počtu jeho obyvatel (až 300 000 osob do roku 2040) jsou však tyto investice zcela nezbytné. Situaci řeší kraj s několikaletým předstihem, protože chce zajistit pro své obyvatele spolu s hlavním městem Prahou kvalitní veřejnou dopravu a chce se vyhnout tomu, aby příští politické reprezentace musely řešit situaci na poslední chvíli.

V současné době, tedy v rámci stávající smlouvy Středočeského kraje s majoritním dopravcem České dráhy a po dohodě s hl. městem Prahou, probíhá po předchozím schválení proces pořízení 22 ks nových třívozových elektrických jednotek RegioPanter (EMU 240) a 10 ks nových dvouvozových motorových jednotek RegioFox (DMU 120). „Obnova vozového parku je naprostou nezbytností, pokud chceme, aby cestující jezdili ve vlacích splňující požadavky na komfort pro 21. století. Cílíme tedy na zvýšení kultury cestování a obecně zkvalitnění cestování. Chceme se začít pomalu loučit s prvními jednotkami 471 či již muzeálními motoráky řady 810. Na tratích, kde dojde k přímému nasazení nových či zánovních vozidel, bude doprava pohodlnější,“ konstatuje Petr Borecký, radní pro oblast železniční dopravy a pokračuje: „Foxy i Panteři by měli na středočeské tratě vyjet už příští rok. V případě motorových jednotek RegioFox mluvíme o tratích z Prahy přes Rudnou do Berouna a z Berouna do Rakovníka. Panteři vyjedou na trať z Prahy do Ústí nad Labem a do Čáslavi přes Kolín. Poptáváme i nové kapacitní patrové jednotky, které by nahradily Elefanty nasazené na lince z Berouna do Českého Brodu. V budoucnu, až budou elektrifikované tratě, s nimi počítáme i na linky z Prahy do Kladna anebo do Mladé Boleslavi.“ 

Blíží se vyhlášení soutěží

U stávajícího železničního dopravce – Českých Drah, ale i některých dalších Středočeský kraj prověřil možnosti obnovy, a to z hlediska jejich dostupnosti (doba výroby nových vozidel, případně dostupnost zánovních vozidel na trhu atd.) a doby jejich modernizace a úpravy pro provoz v rámci České republiky a následné dodávky. „Na základě získaných informací a omezujících podmínek předpokládáme postup, který v krátkodobém horizontu do roku 2026 povede k obnově vozidel na regionálních tratích.

Chystáme nabídkové řízení na dopravce, který zajistí nová či zánovní vozidla pro provoz na významných tratích 070 Praha – Mladá Boleslav, trati 210 Praha – Vrané n. V. – Čerčany a dále na tratích 121 Hostivice – Podlešín a 122 Praha – Hostivice – Rudná u Prahy. Předpokládáme, že termín soutěže bude v prvním kvartálu roku 2024, smluvní kontrakt by měl odstartovat v prosinci 2025.

Dále jednáme o prodloužení výkonů ČD na středočeských regionálních neelektrifikovaných tratí od prosince 2023 na dalších deset let. Pokud dojde k oboustranné dohodě, bude možno začít s obnovou vozidel již v průběhu roku 2024 a dále v letech 2025 a 2026 tak, aby nebyl ohrožen provoz na těchto tratích s ohledem na implementaci zabezpečovače ETCS,“ říká Petr Borecký. Pro cestující to tak bude znamenat, že místo dnes již muzeálními kousky jako jsou vozy řady 810, se již od příštího roku začnou vozit klimatizovanými nízkopodlažními jednotkami. Uvedené řešení souvisí s tím, že ačkoli bychom rádi i na lokální tratě nasadili elektrické nebo akumulátorové vlaky, které bychom vysoutěžili, Správa železnic nám není schopna právně garantovat žádné termíny pro elektrifikaci lokálních tratí nebo budování lokálních nabíjecích míst. V takové situaci není možné a ani vhodné soutěžit dlouholeté kontrakty přesahující rok 2035.“

Systém a harmonogram postupné obnovy vozidel byl organizátory IDSK a ROPID navržen tak, aby reflektoval především postupné zavádění systému ETCS (podle aktuální verze implementačního plánu Ministerstva dopravy ČR) a nedošlo tak k vynucenému zastavení provozu na žádné z regionálních tratí vlivem případné nekompatibility vozidel s tímto systémem.

Vlaky jen se zabezpečovačem ETCS

Dalším a velmi důležitým tématem, který s obnovou úzce souvisí a které je třeba v rámci budoucnosti železniční dopravy ve Středočeském kraji řešit, je z pohledu regionálních tratí implementace systému ETCS (jednotný evropský železniční zabezpečovací systém) a z pohledu hlavních (koridorových) tratí pak především konverze napájecích soustav a dokončování nových infrastrukturních projektů.

Problematika implementace ETCS z pohledu hlavních tratí je v tuto chvíli řešena postupným vybavováním vozidlové části tohoto systému do stávajících 53 ks vozidel řady 471, známé pod obchodním názvem CityElefant. „Z pohledu regionálních tratí je třeba řešit obnovu vozidel na lokálkách – nejen – ve Středočeském kraji, kdy již probíhá instalace tzv. traťové části. Aby byla železniční vozidla s tímto systémem kompatibilní a nehrozilo tak postupné ukončování provozu na regionálních tratích, je třeba mít na těchto tratích nasazena vozidla, která budou vybavena i vozidlovou částí,“ vysvětluje Petr Borecký.

S ohledem na značnou investici (více než 10 mil Kč na jedno vozidlo), však není ekonomicky žádoucí a výhodné instalovat tento systém do vozidel, jejichž stáří je několik desítek let s téměř nulovou zůstatkovou hodnotou. „Těchto vozidel je však na regionálních tratích drtivá většina. Nejen z tohoto důvodu přistupujeme k postupné obnově vozidel na těchto tratích, a to ještě před uplynutím smluvního kontraktu s ČD,“ míní Petr Borecký. Kraj prostřednictvím svého příspěvkové organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje objednává u národního dopravce zhruba 99 % dopravních výkonů.

Situace na hlavním tratích

V případě hlavních železničních tratí se předpokládá realizace standardního nabídkového řízení na jednoho či více dopravců, kteří zajistí dopravu elektrickými jednotkami na hlavních železničních tratích a to vč. zajištění provozu vybranými stávajícími Elefanty. Předpokládaný termín vyhlášení soutěže je první čtvrtletí roku 2024 (období 12/2029–12/2044).

Nabídkové řízení předpokládá mj. pořízení zcela nových, dvousystémových, elektrických jednotek o kapacitě přibližně 400 míst, které doplní stávající flotilu vozidel a zároveň budou zajišťovat dopravu primárně mezi Prahou a Berounem, Prahou a Kladnem, po roce 2030 v souvislosti s dokončením nové infrastruktury pak i na trati mezi Prahou – Lysou n. Labem a Mladou Boleslaví.

Zaměstnanci IDSK, ROPID a za pomoci externích poradců bylo prověřeno několik dalších možností, jakými od prosince 2029 zajistit dopravní obslužnost na hlavních železničních tratích. Nejvýhodnější cestou se jednoznačně ukazuje být pořízení vozidel do vlastnictví Středočeského kraje, avšak s ohledem na zákon o rozpočtové odpovědnosti je toto řešení nerealizovatelné (došlo by k překročení maximální výše zadlužení kraje), bylo nutné zvolit variantu standardního nabídkového řízení na dopravce. „Musím konstatovat, že současná česká legislativa nás doslova nutí do méně výhodného řešení – a na změnu legislativy bohužel není čas, přesto uděláme vše pro to, aby podobně jako soutěž na autobusové dopravce, byla i středočeská a pražská soutěž na železniční dopravce transparentní a přívětivá k cestujícím“ uvádí Petr Borecký.

„Obměna vozového parku na železnici je nevyhnutelná a jsem rád, že modernizaci vozidel řešíme s předstihem, čímž se vyhneme tomu, že by byl cestujícím v blízké budoucnosti nabízen komfort, který by neodpovídal jejich představám, na který jsou v současné době zvyklí,“ říká Zdeněk Šponar, ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje

TZ IDSK