Začíná stavba nové tramvajové tratě Václavské náměstí a revitalizace horní poloviny náměstí

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnes u sochy sv. Václava slavnostně zahájil výstavbu nové tramvajové tratě Václavské náměstí. Součástí jedné z nejvýznamnějších investičních akcí v Praze bude i revitalizace horní části Václavského náměstí podle vítězného návrhu studia Jakub Cigler architekti, rekonstrukce stropní desky nad vestibulem stanic metra Muzeum, výstavba retenční nádrže na dešťovou vodu a další činnosti. Samotné stavební práce začnou od této soboty 29. června 2024 a v několika etapách potrvají celkem 1095 dnů, tj. tři roky. V první etapě od 29. června do 30. září 2024 bude obousměrně přerušen provoz tramvají mezi Vodičkovou a Jindřišskou ulicí. Zhotovitelem stavby je společnost EUROVIA CZ. Předpokládané stavební náklady činí 1,239 miliardy korun. DPP podal žádost o spolufinancování projektu z Operačního programu Doprava 3 z Fondu soudržnosti EU. Veškeré aktuální informace včetně dopravních opatření budou k dispozici na webové stránce stavby dpp.cz/tt-vaclavske-namesti, která je ode dneška v provozu.

V rámci této investiční akce vznikne cca 550 metrů dlouhá, dvoukolejná tramvajová trať Václavské náměstí, která propojí na jedné straně stávající trať v Jindřišské a Vodičkově ulici s kusými kolejemi u budovy Národního muzea, které zde byly položeny už v roce 2018 během generální opravy historické budovy Národního Muzea a jejího okolí. Na ni příští rok naváže další investiční akce, výstavba tramvajové tratě Muzeum, pro kterou DPP nyní hledá zhotovitele, a která se na druhé straně napojí na stávající tratě ve Vinohradské a Škrétově ulici. Obě stavebně oddělené nové tratě tvoří jeden funkční celek, obě je DPP připravoval společně, dokončí a zprovozní je současně v roce 2027.

Kromě výstavby nové tramvajové tratě Václavské náměstí proběhne v rámci této investiční akce rekonstrukce stávající tratě ve Vodičkově ulici od křížení s Palackého až po Jindřišskou ulici, jakož i stropní desky nad vestibulem stanic metra Muzeum, která pochází z první poloviny 70. let. Nad stropem vestibulu zhotovitel vybuduje novou roznášecí desku, uvnitř vestibulu pak proběhnou sanace průsaků a další nezbytné práce. Tyto práce jsou potřebné proto, že byl diagnostickým průzkumem zjištěn nevyhovující stav způsobený desítky let trvajícím intenzivním automobilovým provozem.

Důležitou součástí celé investiční akce je přestavba horní části Václavského náměstí od stávající tramvajové tratě Vodičkova – Jindřišská až po magistrálu a v celé šíři od obrubníku chodníku na jednom okraji náměstí po obrubník na straně druhé, a to podle návrhu studia Jakub Cigler architekti, který v roce 2005 zvítězil v urbanisticko-architektonické soutěži na proměnu Václavského náměstí. Podle tohoto návrhu hlavní město Praha zastoupené odborem hospodaření s majetkem nedávno zrealizovalo přestavbu dolní části Václavského náměstí, zde však bez tramvajové trati. Nová tramvajová trať Václavské náměstí bude vybudována pouze v nyní rekonstruované horní části náměstí, zhruba v místech stávajících vozovek. Obě koleje tak nebudou u sebe, ale netradičně od sebe vzdáleny. Koleje budou pojížděny automobily, mezi nimi vznikne pás pro pěší. Mezi stávajícím stromořadím a tramvajovými kolejemi budou po obou stranách náměstí vysázeny nové aleje s celkem 67 stromy. Úpravu současných chodníků v horní části Václavského náměstí provede v rámci navazující akce Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK).

V rámci akce Tramvajová trať Václavské náměstí bylo navrženo a povoleno také několik nových stavebních objektů, které mají být v budoucnu ve vlastnictví a správě hlavního města Prahy a jejichž budoucí provozování nepřísluší DPP. Pro tyto části stavby, vyplývající z koncepce revitalizace náměstí a plánovaných mimo jiné na základě platných usnesení Rady hlavního města Prahy k tématům hospodaření s dešťovou vodou, byla proto založena investiční akce „TT Václavské náměstí – doplňkové objekty“, jejímž nositelem je Odbor investiční MHMP. Tímto způsobem může Dopravní podnik, potažmo jím zajištěný zhotovitel stavby, realizovat komplexně nový stav revitalizace náměstí, přičemž nové objekty v majetku města jsou procesně správně investicí města, realizovanou prostřednictvím DPP. Mezi nové objekty, kterých se tento procesní postup týká, patří zejména nová retenční nádrž s veškerým příslušenstvím a technologiemi, nově vysazované stromy, páteřní podpovrchový rozvod pro stánky na náměstí a nový mobiliář.

„Václavské náměstí – a zvláště jeho horní část – revitalizaci potřebuje, aby mohlo plnit funkci moderního centra moderní evropské metropole. Je tedy dobře, že kromě stavby nové tramvajové tratě dojde i k budování nových odvodňovacích systémů, bezpečnostních prvků či zelených ploch. Návrat tramvají do oblasti kolem sochy sv. Václava je komplexním a mimořádně náročným projektem. Doufám, že do provozu a života v centru přinese tato stavba co nejméně komplikací, a všechny Pražany prosím o trpělivost a obezřetnost,“ říká Bohuslav Svoboda, primátor hlavního města Prahy.

„Pražský tramvajový boom pokračuje! Nová tramvajová trať na Václavském náměstí vhodně doplní systém MHD v centru a Pražanům díky tomu konečně nabídneme přímé tramvajové propojení Vinohrad a Nového Města. Kromě toho trať dobře poslouží i v případě mimořádných událostí, kdy ji budeme moci využít jako objízdnou trasu. Nejde přitom pouze o nové koleje, zřízení tramvajové trati je totiž součástí celkové revitalizace Václavského náměstí. V rámci akce dojde také k redukci vozovek ve prospěch dvou nových stromořadí a výraznému rozšíření chodníků. Celý projekt tak přinese zásadní zklidnění náměstí, více zeleně a více ploch pro pěší. Vracíme Václavské náměstí lidem,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Důležitou součástí této investiční akce na Václavském náměstí bude vybudování retenční nádrže pro dešťovou vodu pro hlavní město Praha, kterou bude mít po dokončení stavby v majetku a spravovat Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Důvodem je potřeba efektivního hospodaření s dešťovou vodou, která bude využívána pro zalévání nejen nově vysázených stromů. Retenční nádrž bude umístěna zhruba uprostřed Václavského náměstí, její půdorys bude mít velikost 42×5 metrů, hloubku 10 metrů, obestavěný prostor bude činit 2000 m3,“ dodává Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a klimatického plánu.

„Rekonstrukce horní části Václavského náměstí navazuje na již hotovou spodní část, kde se otevření prostoru veřejnosti a chodcům osvědčilo. Horní část Václavského náměstí je místem, kde se psaly a stále píšou české dějiny a je potřeba mu dát zaslouženou podobu. Rozšíří se prostor pro chodce – sjednocena bude dlažba a povrchy a zdvojnásobí se počet stromů, přibude důmyslný systém hospodaření s dešťovou vodou. Díky prostřednímu pásu pro pěší se malé a střední demonstrace budou moci konat i bez přerušení provozu tramvaji. Tramvajová doprava bude začínat mezi Jindřišskou a Vodičkovou a povede na Vinohrady a I. P. Pavlova. Dojde tak k výraznému posílení tramvajové sítě, což znamená, že při výpadku nebo opravě kolejiště, mohou být i jiné tramvajové linky odkloněny tudy,“ doplňuje Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.

„Nová tramvajová trať Václavské náměstí a revitalizace horní poloviny náměstí je nejen pro naši městskou část významným krokem kupředu. Tato investice přinese kromě moderní dopravní infrastruktury, také zlepšení veřejného prostoru, což pozitivně ovlivní každodenní život obyvatel i návštěvníků Prahy 1. Díky spolupráci s dalšími institucemi jsme se snažili zajistit minimalizování dopadů stavby na místní obyvatele i podnikatele,“ říká Karel Grabein Procházka, radní pro cestovní ruch, podporu podnikání, obchod a služby městské části Praha 1.

„Začíná stavba, která vzhledem k místu v samotném centru Prahy a k rozsahu je jednou z nejkomplikovanějších a největších dopravních investičních akcí v současnosti realizovaných v Praze v rámci povrchu. Bude úzce koordinována s dalšími paralelními nebo navazujícími stavbami jiných subjektů, ať už se jedná o vodovody, kabelové trasy, kolektory nebo další zmiňované akce DPP. Kromě výčtu všech objektů zde zhotovitel vybuduje např. také páteřní podzemní rozvody pro stánky na Václavském náměstí, nebo základ pro vánoční strom. Stavbu by šlo za ideálních podmínek zrealizovat rychleji, ale za cenu úplného uzavření magistrály i samotného Václavského náměstí, což si nemůžeme dovolit, a ani to nechceme,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodává: „V koordinaci se stavbou na povrchu připravujeme také výměnu podhledů a osvětlení ve vestibulech stanic Muzeum a Můstek ve střední části Václavského náměstí. Plánujeme také navazující samostatnou investiční akci, kde ve vestibulu stanice Muzeum vybudujeme nové veřejné toalety a Informační centrum DPP. Před pár dny jsme pak vyhlásili veřejnou zakázku na zhotovitele navazujícího úseku nové tramvajové tratě Muzeum. Předpokládáme, že zhotovitelé by měli být vysoutěženi do konce letošního roku, abychom příští rok mohli začít realizovat i tuto tramvajovou trať, jejíž výstavba potrvá zhruba dva roky.“

„Tramvajová trať byla nedílnou součástí Václavského náměstí 96 let od roku 1884 a byla ponechána v provozu i po zprovoznění trasy metra A pod náměstím v roce 1978. K jejímu zrušení bez náhrady došlo až v roce 1980. Prakticky ihned se ukázalo, že metro je sice skvělé pro cestování na delší vzdálenosti, ale místní veřejná doprava v centru města se zrušením tramvajové trati na Václavském náměstí zhoršila. Zejména v běžném provozu i při operativních odklonech a výlukách chybělo propojení v horní polovině náměstí do Vinohradské ulice, které navrhovalo obnovit mnoho studií, některé již několik let po zrušení trati. Trvalo to 44 let, než se ze studií stala skutečnost a pevně věřím, že za tři roky, tj. 47 let od zrušení provoz tramvají na Václavském náměstí opět obnovíme,“ doplňuje Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

„Pro mě osobně je tento den symbolický. V 80. letech jsem byl u toho, když se tramvajová trať na Václavském náměstí rušila a nyní ji opět vracíme zpět. Je to pro nás velká výzva. Práce ve stísněných podmínkách turisticky velmi vytíženého místa bude velmi náročná. Přesto jsem přesvědčen, že ji náš zkušený tým úspěšně zvládne,“ říká Martin Borovka, generální ředitel Skupiny VINCI Construction CS, jejíž součástí je zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CZ.

„Po dokončení projektu předpokládáme, že budou v horní části Václavského náměstí jezdit tři tramvajové linky. První propojí oblast Újezda, Národní třídy a Lazarské s nyní jen složitě dostupnou Vinohradskou třídou, tedy např. s okolím Vinohradské tržnice a Českého rozhlasu. Druhé nové tramvajové spojení urychlí cesty Pražanům z Francouzské ulice a Náměstí Míru směrem na Masarykovo nádraží či na Náměstí Republiky, výhledově díky další nové trati až na Strahov. Třetí linkou, která bude projíždět okolo sochy sv. Václava, bude dnešní ‚šestka‘, která na trase mezi Jindřišskou ulicí a zastávkou I. P. Pavlova již nebude muset projíždět přes Karlovo náměstí. Řada uvedených spojení bude tak atraktivní, že určitě překvapí i ty cestující, kteří jsou k dnes zahájenému projektu skeptičtí. Přesto doufáme, že budou nakonec spokojení, stejně jako cca 30 000 cestujících, kteří budou již za tři roky každý den tramvaje v horní části Václavského náměstí využívat,“ uvedl Martin Šubrt, náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing.

První etapa výstavby: 29. června – 30. září 2024

Od začátku letních prázdnin, od soboty 29. června 2024 od zhruba 4:30 bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Vodičkova – Jindřišská a zhotovitel zahájí samotné stavební práce, které budou probíhat paralelně na třech lokalitách. V samotné Vodičkově ulici od křižovatky s Palackého ulicí až po vyústění na Václavské náměstí začne kompletní rekonstrukce stávající tramvajové tratě. Uprostřed Václavského náměstí zhotovitel následně založí části kolejového trojúhelníku tak, aby po skončení první etapy nebylo nutné zasahovat do tramvajové tratě a přerušovat kvůli tomu provoz. Paralelně s tím budou v místě probíhat přeložky inženýrských sítí, a to vše při zachování dopravní obslužnosti Vodičkovy ulice a dolní části Václavského náměstí po celou dobu stavby.

Od soboty 29. června začnou také práce uprostřed Václavského náměstí od křižovatky s Vodičkovou a Jindřišskou ulicí až po křižovatku s Opletalovou ulicí, v prostoru mezi stávajícími vozovkami. Nejdříve zde proběhnou přeložky inženýrských sítí, zejména vodovodů, následně začne výstavba retenční nádrže, která bude situována uprostřed náměstí mezi křižovatkami s Jindřišskou/Vodičkovou a Štěpánskou ulicí. Současně s tím začnou stavební práce na třetí lokalitě staveniště, a to na rekonstrukci stropní desky nad vestibulem stanic metra Muzeum. Zhotovitel bude postupně odstraňovat stávají konstrukce vozovky, podkladové a izolační vrstvy až odkryje samotný strop, na který vybuduje roznášecí desku. Poté opět nainstaluje izolační a podkladové vrstvy a obnoví povrch vozovek. Práce budou zasahovat do vozovky ve Wilsonově ulici (magistrála ve směru na Brno), kde bude lokálně provoz zúžen ze tří na dva pruhy.

Dopravní opatření – MHD od 29. června do 1. října 2024

S ohledem na průběh stavebních prací ve Vodičkově a Jindřišské ulici DPP nainstaluje o tomto víkendu 29. – 30. června 2024 kolejový přejezd za stávající zastávky Vodičkova ve směru na Václavské náměstí tak, aby od pondělí 1. července 2024 mohl zajistit provoz tramvají nově zavedenou dočasnou linkou 39, která bude v denním provozu pendlovat po trase KOTLÁŘKA – Anděl – Újezd – Národní třída – Lazarská – VODIČKOVA.Na druhé straně v Jindřišské ulici bude DPP moct vzhledem k harmonogramu stavebních prací nainstalovat kolejových přejezd a zřídit dočasnou zastávku Václavské náměstí u domu Jindřišská 10, tj. za budovou České pošty směrem na Václavské náměstí, zhruba 100 metrů od nároží Jindřišské ulice a Václavského náměstí až v pondělí 15. července. Důvodem tohoto dvoutýdenního prodlení jsou koordinované práce na inženýrských sítích společnosti Kolektory Praha v prostoru křižovatky ulic Politických vězňů a Jindřišské. Od úterý 16. července 2024 od ranního výjezdu sem DPP zavede v denním provozu novou dočasnou linku č. 35, která bude v denním provozu pendlovat po trase VOZOVNA ŽIŽKOV – Biskupcova – Olšanské náměstí – Hlavní nádraží – VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍPo přechodnou dobu, kdy ještě nebudou nainstalovány kolejové přejezdy na obou stranách, tj. ve Vodičkově a Jindřišské ulici, tj. od soboty 29. června do pondělí 15. července 2024 DPP zavede v pracovní dny od 7:00 do 19:00 a o víkendech od 8:00 do 19:00 náhradní midibusovou dopravu X35 v trase SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ – Jindřišská – Václavské náměstí – Hlavní nádraží – SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ. Navíc po celou dobu výluky provozu tramvají na Václavském náměstí bude posílen provoz metra na lince B v celé délce.