O tunelbusech se na zastupitelstvu Prahy 6 nejednalo. „Nechtělo se“

Téma tunelbusů se dostalo na zastupitelstvo Prahy 6, které se konalo 23. 2. 2018. Bohužel jen v podobě informativního bodu. Metodu informativních bodů používá Rada městské části Prahy 6 nově u věcí, ke kterým nechce žádnou diskuzi s opozicí a ani nechce o bodu hlasovat.

V praxi dostane na zastupitelstvu zastupitel potištěný papír A4 k danému bodu s informací, ale o věci nepadne v rámci několikahodinového jednání ani slovo.

Přitom zrovna ohledně trasování tunelbusů nepanuje v zastupitelstvu shoda. A to bude asi také důvod, proč se „nechtělo“ o bodu diskutovat a hlasovat.


Informace pro jednání Zastupitelstvem MČ Praha 6 dne 23. 2. 2018

Informativní bod m) – Linkový provoz autobusů ve Strahovském tunelu a tunelovém komplexu Blanka

Je známou skutečností, že již od zprovoznění Strahovského aut. tunelu (SAT) je uvažováno s možným vedením „expresní“ autobusové linky mezi Smíchovem a Dejvicemi tunelem. Tyto úvahy nabyly nyní na intenzitě po zprovoznění SZ segmentu Městského okruhu (MO).

ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy), odpovědný za projektování hromadné dopravy v hlavním městě, předložil v uplynulém období několik variant možného využití tunelů SAT a MO. Jedním z prvních návrhů bylo prodloužení stávající linky 118 ze Spořilova na Smíchov, až do Dejvic. Z této varianty nakonec sešlo. Další návrh např. uvažoval s přímým propojením komerčních areálů ve Zličíně a v Letňanech.

Myšlenkou využít tunely SAT a MO k autobusové dopravě se v nedávné době zabývala i Rada hlavního města. „Na stole“ byly tři varianty, propojující variantně oblast Smíchova (Na Knížecí) s Prahou 6, kde bylo uvažováno s variantním ukončením Suchdol, Hradčanská nebo Dejvická. Rada hlavního města Prahy k žádnému rozhodnutí prozatím nedospěla.

Je skutečností, že mezi organizací ROPID a městskou částí nebylo prozatím dosaženo konsensu v otázce optimálního ukončení linky v oblasti Prahy 6. Zatímco společnost ROPID prosazuje ukončení linky v oblasti Vítězného náměstí, jakožto přestupního uzlu na další spoje vedoucí do centra, ale i z centra města, městská část prosazuje ukončení linky v uzlu „Hradčanská“. Praha 6 poukazuje na existující přetížení Vítězného náměstí a Svatovítské třídy intenzivní dopravou, včetně té autobusové.

Zavedení „tunelbusové“ linky mezi Smíchovem a Dejvicemi by nepochybně přineslo části cestující veřejnosti vítané rychlé spojení mezi oběma městskými částmi. Je ovšem potřeba připustit, že zavedení takovéto linky by znamenalo – v rámci kompenzace vyvolaných nákladů – omezení nabídky jinde, tj. zrušení nějaké linky, příp. zhoršení jejích provozních parametrů (prodloužení intervalů). ROPID v této souvislosti nejčastěji zmiňuje prodloužení intervalů na autobusové lince 131. Vnucuje se proto otázka, do jaké míry je zlepšení podmínek pro část cestujících ospravedlnitelné vůči těm, kterým by se doprava naopak zhoršila.


Další otazník vyvstává v oblasti provozně technické. Tunelový komplex MO je zatím ve zkušebním provozu a z dosavadních zkušeností vyplývá, že dochází k poměrně častým uzavírkám na vjezdech do některých tunelových úseků. Striktním provozním řádem se řídí i SAT, který je na vjezdech rovněž vybaven systémem pro regulaci vjezdu vozidel, ke které v případě potřeby dochází (dopravní nehoda, zahlcení tunelu vozidly nad stanovenou mez, apod.). Je tedy otázkou, zda by častější aplikace vjezdových omezení celý koncept „tunelbusové“ linky neznehodnotila. Linka, variantně vedena do oblasti Suchdola (resp. Výhledy), by byla, krom toho, výrazně ovlivněna každodenními kongescemi, ke kterým dochází na tř. Jugoslávských partyzánů.

Uvedená fakta samozřejmě neznamenají, že by městská část byla a priori proti zavedení takovéto linky. Z toho důvodu Zastupitelstvo městské části přijalo usnesení (č. 529/17), kterým ukládá příslušnému radnímu předložit možné varianty řešení, s termínem do 31.3.2018. Teprve následně, po projednání reálných variant, může být vydáno k uvedené věci oficiální stanovisko městské části se zohledněním všech potřebných souvislostí.

Při shrnutí všech uvedených skutečností lze předběžně konstatovat, že městská část se při posouzení třech t.č. sledovaných variant kloní ke zkušebnímu zavedení linky ve stopě Na Knížecí – Hradčanská, kde s výjimkou možného ovlivnění pravidelnosti spojů v tunelech je eliminován dopad jízdy spojů po dopravně značně exponovaných úsecích komunikací jako je Svatovítská, Vítězné náměstí a tř. Jugoslávských partyzánů.

Vyjádření a stručná rekapitulace přípravy Ing. Romana Mejstříka

„Tzv. tunelbusy mají z našeho pohledu smysl v tu chvíli, kdy bude hlavní město schopné koordinovat dopravu v tunelu tak, aby nedocházelo k jeho uzavírání. V případě, že by jezdil autobus z Prahy 5 na Prahu 6 a zpět, tak by se mohlo stát, že cestující by stáli v kolonách před uzavřeným tunelem a v tomto smyslu by jim to žádnou časovou úsporu nepřineslo.“

  • Leden 2018 – předložení stanoviska a dvě jednání se zástupci organizace ROPID ohledně možných variant tzv. tunelbusů. Jednání proběhla s Ing. Martinem Šubrtem (náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing) a Ing. Martinem Fafejtou (vedoucím odboru městské dopravy).

Předkladatel : Ing. Roman Mejstřík radní MČ Praha 6
Zpracovatel  : Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.