Stanice metra a autobusový terminál Českomoravská projdou modernizací

Stanice metra Českomoravská a její okolí dostanou novou podobu. Samotný vestibul projde kompletní rekonstrukcí, jeho nepotřebná okrajová část bude zbourána, přibydou výtahy pro bezbariérový přístup, vznikne nový autobusový terminál a v bezprostřední blízkosti stanice metra vznikne developerský projekt investora.

O modernizaci a výstavbu se postará společnost CRESCON, a. s., vítěz výběrového řízení na revitalizaci stanice metra Českomoravská, které vypsal Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) již v roce 2010. Vedení DPP se podařilo vyjednat nové, pro DPP výhodnější podmínky revitalizace lokality a posunout k realizaci projekt schválený DPP před více než devíti lety. Novou smluvní dokumentaci schválilo představenstvo DPP a dozorčí rada DPP udělila souhlas s jejím uzavřením. Nová smluvní dokumentace v plném rozsahu nahradí Memorandum o podmínkách vzájemné spolupráce uzavřené 18. dubna 2011.

Karosa B731 ev. č. 7226 odstavená v obratišti Českomoravská

Podle nové smluvní dokumentace je realizace celého projektu rozdělena do dvou hlavních fází. V první dojde k demolici nepotřebné okrajové části vestibulu a rekonstrukci samotného vestibulu stanice metra včetně výstavby výtahů a bezbariérového zpřístupnění. Tomu bude předcházet projektová příprava a získání všech potřebných povolení, které zajistí na své náklady investor. Předpokládaný termín dokončení modernizace vestibulu stanice metra Českomoravská je konec roku 2022.

Po zprovoznění zmodernizovaného vestibulu stanice metra Českomoravská včetně výtahů bude následovat druhá fáze realizace projektu. Nejdříve DPP prodá investorovi pozemky v okolí stanice metra Českomoravská na základě kupní smlouvy, která je součástí schválené smluvní dokumentace za cenu stanovenou aktualizovaným znaleckým posudkem z 2. prosince 2019. Oproti původním podmínkám z memoranda se DPP podařilo vyjednat, že pozemek pod stanicí metra Českomoravská nebude nově předmětem prodeje, ale nadále zůstane v majetku DPP. V případě, že by investor nesplnil podmínky nutné k uzavření kupní smlouvy, např. realizaci rekonstrukce vestibulu, je DPP oprávněn odstoupit od smlouvy
a celého projektu.

Po prodeji pozemků DPP bude na nich následovat výstavba developerského projektu investora, v návaznosti na to vybudování nového autobusového terminálu a zřízení služebností přístupu a užívání terminálu. Developerský projekt investora bude samostatně stojící stavba, vestibul stanice metra nebude její součástí. Původní úvaha sice byla maximálně vytěžit potenciál území a rozšířit developerský projekt i nad stávající vestibul. Nicméně ze stavebně technického hlediska se ukázalo, že náklady na takovou výstavbu by převýšily ekonomický výnos z ní. Výstavbu developerského projektu a nového autobusového terminálu by měl investor zrealizovat nejpozději do 13 let od podepsání nové smluvní dokumentace.

Terminál Českomoravská

Jsem rád, že se nám podařilo dotáhnout k podpisu projekt, o kterém DPP s investorem, společností CRESCON, jednal dlouhých devět let, de facto od roku 2010, kdy byla vedením DPP schválen prodej zbytného majetku DPP a vyhlášena obchodní veřejná soutěž na revitalizaci stanice metra Českomoravská. Letos se nám povedlo vyjednat pro DPP významné výhody, uzavření nové smluvní dokumentace je ekonomicky i právně nejracionálnějším krokem. Její neuzavření by mohlo vést k soudním sporům s mnohamilionovými důsledky pro DPP,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „DPP díky uzavření nové smluvní dokumentace získá zrekonstruovaný vestibul stanice metra Českomoravská, která bude další bezbariérovou stanicí a nový autobusový terminál. Těší mě, že se podařilo také dojednat, že všechny stavební práce z první nebo druhé fáze nebudou mít vliv na provoz metra a samotné stanice Českomoravská, která nebude muset být ani po přechodnou dobu uzavřena. Podpis první smlouvy ze schválené smluvní dokumentace očekáváme na začátku ledna 2020.

Podle původních podmínek memoranda měl být prodej pozemků DPP investorovi prvním krokem projektu. Demoliční práce a rekonstrukce vestibulu měly vyžadovat přerušení provozu stanice metra. K dalším vyjednaným ústupkům patří, že investor je povinen před uzavřením kupní smlouvy uhradit DPP zálohu v plné výši ceny prodávaných pozemků a náhradu újmy za znehodnocení majetku (demolice okrajové části vestibulu stanice metra). Původní smluvní dokumentace nestanovovala pevné datum k získání povolení k výstavbě developerského projektu a nového autobusového nádraží, ani datum dokončení samotné výstavby. Neupravovala ani následky nezískání povolení nebo nedokončení výstavby ve stanoveném datu. Nová smluvní dokumentace opravňuje DPP si v takovém případě zvolit odstoupení od smlouvy nebo zpětný odkup pozemků, pokud investor ve stanoveném pevném datu nesplní uvedené podmínky. Nová smluvní dokumentace v neposlední řadě také upravuje, že s ohledem na konání MS v ledním hokeji v roce 2024 bude v průběhu rekonstrukce a výstavby vždy zajištěn výstup ze stanice metra Českomoravská včetně přístupu ze stanice metra do O2 Arény. Součástí tohoto ujednání je nově také sankční mechanizmus, v případě že by DPP byl nucen zajistit jiné řešení dopravní obslužnosti O2 Arény po dobu pořádání MS v ledním hokeji.

TZ DPP