Stanice metra Florenc projde rekonstrukcí, hledá se zhotovitel

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připravuje jednu z největších staveb v rámci stávající sítě pražského metra co do rozsahu a koordinace jednotlivých prací. V příštích letech zrekonstruuje stropní desku a hydroizolační vrstvu nad celou stanicí Florenc, zmodernizuje vestibul a podchod, a v neposlední řadě postaví dvojici eskalátorů
k nové odbavovací hale ÚAN Florenc. DPP získal na stavbu pravomocné stavební povolení a současně vyhlašuje nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku na jejího zhotovitele. Předpokládaná celková hodnota zakázky je 1,29 miliardy Kč.

Samotná stavba potrvá zhruba 4,5 roku v několika etapách. Její zahájení DPP předpokládá nejdříve na konci letošního roku nebo v prvním kvartálu 2022 v závislosti na průběhu veřejné zakázky. V rámci stavby DPP vymění všech 131 stávajících stropních předepjatých nosníků za nové, včetně výměny některých nosných ložisek, které nelze repasovat. Vymění také monolitickou desku, která se nachází pod křižovatkou ulic Křižíkova a Ke Štvanici. Současně s tím DPP zrekonstruuje hydroizolační systém stropu do hloubky 2 metrů včetně nutných přeložek inženýrských sítí
a zmodernizuje jak veřejné prostory podchodu a vestibulu, tak i technické prostory a zázemí stanice. Florenc dostane nové úsporné LED osvětlení a nové podhledy. DPP dále opraví obklady stěn a dlažby, zmodernizuje rozvaděče, napájení informačního systému, řídícího systému osvětlení a sdělovacích zařízení. V neposlední řadě DPP odstraní pevné schodiště ve výstupu k autobusovému terminálu a pro komfortnější přestup cestujících směrem k nové odbavovací hale ÚAN Florenc zde vybuduje dvojici nových eskalátorů.

Stavební práce budou probíhat z velké části za plného provozu metra, pouze s lokálními omezeními v dané části vestibulu či podchodu. Pouze při manipulaci s nosníky a částmi monolitické stropní konstrukce, tj. při odstraňování starých či uložení nových, bude na nezbytně nutnou dobu
o některých víkendech ve stanici Florenc přerušen provoz metra na lince C. DPP během těchto výluk zavede náhradní tramvajovou dopravu.

Metro, které je páteří pražské MHD, si z minulosti nese velký dluh – je nejvíce podinvestovanou trakcí. Řada stanic potřebuje modernizaci či rekonstrukci, zejména těch částí, které zůstávají skryty běžnému cestujícímu, ostatně stanice Florenc je toho důkazem. Snažíme se tento dluh dohnat
a do metra směřujeme velké investice. Chceme, aby zůstalo i nadále bezpečným a spolehlivým způsobem přepravy. Proto nás čeká jedna z největších stavebních akcí v pražském metru, když pominu plánovanou výstavbu déčka. Stropní desku stanice Florenc musíme vyměnit. Několik diagnostických šetření, statický posudek i výsledek průzkumu ocelových nosných ložisek stropní konstrukce, který realizoval Kloknerův ústav ČVUT v Praze, ukazují rozsáhlou korozi. Pokud by DPP rekonstrukci neprovedl v nejbližších letech, stanice metra Florenc by se mohla dostat až do havarijního stavu a musela by být neplánovaně uzavřena. To si u jedné z nejvytíženějších, a navíc přestupní stanice metra, nemůžeme dovolit. Z průzkumů na místě se ukazuje, že na stavbu byl ve skutečnosti použit materiál o menší tloušťce, něž bylo uvedeno v projektu, navíc povodně v roce 2002 zanechaly ve stanici zjevně více škod, než se původně předpokládalo. Téměř 4,5 roku stavebních prací je dlouhá doba, jsem ale rád, že se DPP podařilo najít řešení, jak rekonstrukci stanice Florenc provést za plného provozu pouze s několika nejnutnějšími víkendovými výlukami, během kterých můžeme nasadit náhradní tramvajovou dopravu,“
říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Během rekonstrukce stanice metra Florenc a nutných občasných víkendových výluk zavedeme náhradní tramvajovou dopravu mezi Hlavním nádražím, Vltavskou a Nádražím Holešovice. Využijeme pro ni slepé koleje, které zůstaly v Opletalově ulici, abychom mohli zajíždět co nejblíže k Hlavnímu nádraží. Proto během prací, které nyní provádíme na trati v Seifertově ulici, vybudujeme jejich napojení na trať vedoucí ze Senovážného náměstí do Bolzanovy ulice. V budoucnu je pak prodloužíme a tramvajová trať opět povede až na Václavské náměstí. Počet víkendových výluk při rekonstrukci stropní desky stanice Florenc se budeme snažit minimalizovat na nejnižší nutný počet. Z bezpečnostních důvodů je budeme zavádět pouze při manipulaci s nosníky a velkorozměrovými částmi monolitického stropu. Je nutné si uvědomit, že na stropní desce stanice jsou 4 typy nosníků, ty nejdelší mají více než 23 metrů a hmotnost zhruba 28 tun. O jednotlivých etapách prací, jejich dopadech na okolí, zejména na dopravu a průjezdnost či o termínech víkendových výluk budeme veřejnost informovat s předstihem prostřednictvím médií, na našem webu a na sociálních sítích poté, co vysoutěžíme zhotovitele a budeme znát datum zahájení stavby a přesný harmonogram prací,“ doplňuje Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

V koordinaci s rekonstrukcí stropní desky a modernizací podchodu a vestibulu bude v oblasti ohraničené Wilsonovou a Křižíkovou ulicí, ÚAN Florenc a z jihu železniční tratí probíhat výstavba soukromého developerského projektu.

TZ DPP