DPP vysoutěžil zhotovitele elektrifikace autobusové linky č. 140 a rekonstrukce tramvajové tratě Palmovka – Ohrada

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vysoutěžil v nadlimitních sektorových veřejných zakázkách zhotovitele dvou významných staveb, které plánuje zahájit příští rok a v těchto dnech s nimi uzavřel smlouvy. Trolejbusovou trať Palmovka – Prosek a Letňany – Čakovice v rámci projektu elektrifikace autobusové linky č. 140 postaví sdružení Elektrizace Praha a OHLA Ž.S. za necelých 284 mil. korun. Nejvýhodnější nabídku za téměř 240 mil. korun na rekonstrukci tramvajové tratě Palmovka – Ohrada včetně estakády nad železničním koridorem podalo sdružení společností COLAS CZ a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby.

Ve veřejné zakázce na zhotovitele elektrifikace autobusové linky č. 140 a stavby trolejbusové tratě Palmovka – Prosek a Letňany – Čakovice obdržel DPP nabídky od celkem 3 subjektů. Tender DPP vyhlásil letos v červenci a základním hodnotícím kritériem byla cena. Celkovou hodnotu zakázky projektant spočítal na 290 mil. korun. Nejvýhodnější nabídku za 283,7 mil. korun podalo sdružení společností Elektrizace Praha a OHLA Ž.S., které postaví necelých 15 kilometrů nového trolejového vedení a potřebnou napájecí a nabíjecí infrastrukturu. Nové trolejové vedení bude v úsecích mezi Palmovkou a Kundratkou, Kelerkou a zastávkou Prosecká, a mezi terminálem Letňany a obchodním centrem Čakovice. Zhotovitel také vybuduje novou měnírnu a 18 nabíjecích stání v garáži Klíčov, nabíjecí stanici v Čakovicích a upraví bývalou trolejbusovou měnírnu
v Příborské ulici v Letňanech. Trolejové vedení bude po zprovoznění pokrývat zhruba 50 % trasy.

Setkání autobusu na lince 185 a trolejbusu na lince 58 v zastávce Kelerka

Po letech příprav jsme se přiblížili k zahájení realizace prvního projektu proměny autobusové linky na čistě trolejbusovou, konkrétně linky č. 140 Palmovka – Miškovice. Stavbu chceme zahájit co nejdříve po Novém roce. Naštěstí nejsme úplně limitováni počasím a klimatickými podmínkami, protože zhotovitel může pracovat v bývalé trolejbusové měnírně v Letňanech, která po více než 55 letech bude už brzy opět sloužit svému původnímu účelu. Samotná stavba potrvá 10 měsíců. Předpokládáme, že bude dokončena nejpozději do konce října 2022. Její zprovoznění bude znamenat plnohodnotný návrat trolejbusové dopravy do Prahy,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Rekonstrukce tramvajové tratě Palmovka – Ohrada

DPP příští rok na přelomu března a dubna plánuje zahájit důležitou rekonstrukci tramvajové tratě Palmovka – Ohrada, spojující Libeň se Žižkovem, která zahrnuje také kompletní revitalizaci první pražské tramvajové estakády nad železničním koridorem. Ve veřejné zakázce na tuto stavbu, kterou DPP vyhlásil na konci dubna, obdržel nabídky od 3 subjektů. Vítězem tendru s nejnižší nabídnutou cenou 239,5 mil. korun se stalo sdružení společností COLAS CZ a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby.

Fotozastávka na estakádě z Palmovky na Krejcárek

Tramvajovou trať Palmovka – Ohrada jsme zprovoznili v listopadu 1990 a od té doby neprošla žádnou rozsáhlejší rekonstrukcí, pouze běžnými opravami jako je výměna kolejnic, naposledy před téměř 11 lety. Po více než 30 letech provozu potřebuje konstrukce mostu nad železničním koridorem rozsáhlejší rekonstrukci, abychom v tomto úseku mohli udržet plný a bezpečný provoz tramvají. Kompletně zde vyměníme kolejový svršek, trať dostane nové pražce a štěrkové lože, samotná konstrukce mostní estakády bude přeizolována. Stavba potrvá do konce června 2023, po zprovoznění odstraníme současné omezení rychlosti tramvají v místech mostních dilatací,“ dodal Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Stavební práce na tramvajové trati Palmovka – Ohrada budou spočívat zejména v:

  • rekonstrukci tramvajové trati včetně trakčního vedení – celkem 2 x 625 m koleje,
  • rekonstrukci tramvajové zastávky a zřízení bezbariérového přístupu – cca 410 m2,
  • přeložce optických sítí elektronických komunikací – cca 650 m,
  • výměně dráhových kabelů,
  • rekonstrukci osvětlení mostu,
  • obnovení protikorozní ochrany mostu a ochrany před účinky bludných proudů,
  • kompletním obnovení odvodnění na mostě, doplnění rozkradeného potrubí svádějícího srážkové vody z horní opěry mostu,
  • vyčištění zanesených vpustí; vpusti s odcizenými mřížemi budou opatřeny novými nekovovými.

Rekonstrukce nebude vyžadovat žádné rozsáhlé demoliční práce, největší objem vytěženého a vybouraného materiálu bude pocházet ze stávajícího kolejiště, nástupiště zastávky Krejcárek ve směru do centra a z tramvajového mostu. Stávající materiál štěrkového lože DPP částečně zrecykluje přímo na místě stavby a využije jej k zásypům a obsypům kolem mostních opěr.

TZ DPP