Metrostav DIZ úspěšně certifikoval svůj protikorupční systém Compliance

Koncem roku 2021 dosáhla společnost Metrostav DIZ s.r.o. mimořádného úspěchu v oblasti Compliance. Její nově vytvořený Protikorupční systém Compliance byl úspěšně certifikován dle mezinárodních standardů ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management Systems) a ISO 37301:2021 (Compliance Management Systems). Certifikaci provedla nezávislá externí certifikační autorita Bureau Veritas.

Protikorupční systém Compliance je systém zásad a pravidel, který kombinuje prvky obou zmíněných ISO standardů, a který dané prvky implementuje do organizačně řídící dokumentace společnosti. Jeho cílem je prevence, detekce a reakce na jednání, které vykazuje znaky protiprávního či neetického jednání, korupce nebo střetu zájmů.

Společnost Metrostav DIZ s.r.o., která se zaměřuje na komplexní realizace ekologizace energetických zdrojů, pozemních a vodohospodářských staveb, se tak stala jednou z prvních společností v rámci celého středoevropského regionu, která je držitelem oficiálního certifikátu potvrzujícího shodu interního systému pravidel Compliance s požadavky mezinárodního standardu ISO 37301:2021.

S cílem zajistit dohled nad naplňováním požadavků Protikorupčního systému Compliance zřídila společnost Metrostav DIZ s.r.o. funkci Compliance Officera, kterému v dané oblasti svěřila nezbytné pravomoci.

„Hlavním posláním Compliance Officera je identifikace požadavků k účinnosti a funkčnosti Protikorupčního systému Compliance, monitorování, analýza a hodnocení výkonnosti daného systému. Vedle toho také Compliance Officer dohlíží na dodržování vnějších regulatorních a právních požadavků ze strany společnosti,“ říká Mgr. Denis Panagopulos, Compliance Officer společnosti Metrostav DIZ, který dne 18.1.2022 převzal od zástupců Bureau Veritas certifikáty, jež oficiálně potvrzují shodu Protikorupčního systému Compliance s výše uvedenými ISO standardy.

TZ Metrostav